Politika

Schůze výboru

Zahraniční výbor

Dne 21. 6. proběhla v pořadí 15. schůze zahraničního výboru s následujícím programem

  1. Informace o průběhu a závěrech summitu EU – západní Balkán, který se konal 17. května 2018 v Sofii. Informace nám poskytl Ing. Miloslav Stašek, státní tajemník MZV a dále Ing. Vladimír Němec, ředitel odboru pro všeobecné záležitosti EU
  2. Informace o závěrech Rady EU pro zahraniční věci z 28. 5. se zvláštním zřetelem na Společný komplexní akční plán – JCPOA. Touto problematikou nás provázel JUDr. Pavel Klický, ředitel odb. Blízkého východu a sev. Afriky MZVG a dále JUDr. Peter Gajdušek, řed. odb. Organizace spojených národů MZV
  3. Dalším bodem byl poslanecký návrh týkající se vydání zákona o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadrnou elektrárnu Bušehr , který byl však přerušen
  4. Závěrečným bodem pořadu schůze byla informace o aktuální situaci v KLDR, kterou nám poskytl Mgr. Martin Klepetko, ředitel odboru států Asie a Pacifiku MZV

Pokud byste měli zájem o bližší informace k některému z projednávaných bodů, můžete mne kontaktovat na mých internetových stránkách.

Osobní

Novojičínský region

V období dubna– května proběhly dva poslanecké týdny v jejichž průběhu jsem opět mohl pokračovat v návštěvách starostů obcí spadajících do mého regionu. Mou preferencí je seznamovat se s jednotlivými starosty přímo v jejich obcích, vidět jak problémy, tak i skvělé výsledky jejich práce na místě samém. Že je to práce v mnoha případech, nelehká mohu potvrdit na základě všech uskutečněných schůzek. A to je jeden z hlavních důvodů mých návštěv, nabídnout starostům pomocnou ruku při řešení jejich problémů   

První návštěvy mě čekaly u nejdál vzdálených obcí v novojičínském regionu – Odry, Jakubčovice nad Odrou a Luboměř. Na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje se nachází mála obec Luboměř. Setkal jsem se s panem starostou, který je plný elánu pracovat pro svou obec. Představil nám své projekty, které by chtěl realizovat v obci a tím podpořit lepší život místních občanů. Samozřejmě i zde jsem nabídl svou pomoc při realizaci těchto projektů. Následující návštěva mířila do města Odry, kde mne pan starosta seznámil se situací ve městě.  Mezi priority patří v Odrách zdravotnictví. Jedná se zejména o zlepšení úrovně lůžkové péče v místní nemocnici.  Panu starostovi jsem zprostředkoval pomoc při získání dotace z MSK.  Návštěvní den jsem ukončil v obci Jakubčovice nad Odrou, kde jsem se sešel s paní starostkou, která mne seznámila s celkovým chodem obce.   

Dále mé výjezdní dny pokračovaly do malé obce Kujavy následně do obcí Bernartice a Bartošovice.  V rámci návštěvy obce Ženklava mne paní starostka provedla celou obcí a ukázala mi nově vybudované sportovní hřiště, které je opravdu nádherné.  Pan starosta Bordovicích nám představil chystané projekty budoucích staveb, které chce v obci realizovat. Další cesty směřovaly do Studénky, Bílova a Velkých Albrechtic. Zmínil bych se ještě o obci Jistebník, kterou již řadu let vede stejný starosta p. Voral.  Již z naší rozsáhlé debaty bylo vidět, s jakým nadšením svou práci vykonává a jak obrovský kus práce, pro svou obec  Jistebník vykonal. Pan starosta nás požádal o pomoc v otázce rušení místních matrik, což by značně komplikovalo život zejména starším lidem v malých spádových obcích. Přislíbili jsme panu starostovi tento problém projednat s příslušným panem ministrem a dobrou zprávou je, že matriky i v malých obcích zůstanou.

Po všech svých návštěvách starostů obcí, bych chtěl znovu vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakým nadšením vykonávají svou nelehkou a v mnoha případech i nevděčnou práci pro blaho obce a občanů žijících v těchto obcích. V mnoha případech působí ve funkcích starostů ženy, a zde je můj obdiv dvojnásobný.  

V rámci svých cest po regionu jsem nenavštěvoval pouze obce, ale rovněž místní firmy, které zaměstnávají občany regionu. Jednou z nich byla firma Bike Fun International v Kopřivnici, která je zaměřena na výrobu všech typů jízdních kol-horských, trekingových, krosových, silničních, dětských, ale i stále populárnějších elektrokol. Setkal jsem se i s generálním ředitelem firmy Tatry, která patří mezi nejstarší automobilku ve světě a je po všech předcházejících problémech znovu na vzestupu. Mezi další navštívenou firmou byla MSV Studénka, která spolupracuje se Škoda Transport a je významnou strojírenskou firmou na trhu. Poslední navštívenou firmou v poslaneckém týdnu byla mezinárodní firma Continental, která patří mezi největší zaměstnavatele v našem regionu. Ve všech firmách jsem byl seznámen jak s výrobou, tak i s problémy, se kterými se dané firmy potýkají. Jednoznačně největším problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.    

Po všech mých návštěvách jednotlivých obcí, mě osobně velmi potěšilo ocenění, které zaznělo v podstatě z úst všech starostů navštívených obcí a sice to, že jsem historicky první poslanec zvolený za novojičínský region, který osobně navštěvuje obce a starosty, zajímá se o jejich každodenní problémy, nabízí pomoc a spolupráci při jejich řešení. 

A o tom to je. Poslanecká práce není jen o poslanecké sněmovně, ale také je to práce pro region a voliče, kterými jsem byl zvolen a kteří do mne vložili svou důvěru. Je to pro mne velký závazek a udělám vše proto, abych jejich důvěru nezklamal.  

JS

Politika

Zasedání Poslanecké sněmovny

Jednání Sněmovny pokračovalo svou 13. schůzí od 22.5.20108.  K projednání jak v prvním a druhém čtení, ale i ke schválení ve 3. čtení byla celá řada zákonů a jejich novel.

Mezi nejdůležitější patřily i zákony vrácené Senátem – Novela zákona daňový řád EU, který byl však potřebnou většinou 101 hlasů znovu schválen.  Velmi široká diskuze v rámci druhého čtení byla vedena o novele zákona o obcích, novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která by měl napomoci urychlení výstavby důležitých staveb a dálnic v rámci schvalovacích procesů.  Dalším z  projednávaných zákonů byla i  novela zákona o důchodovém pojištění.

Důležitým zákonem, který byl propuštěn do druhého čtení i přes značné protesty opozičních stran byla novela zákona o státní službě. Doufejme, že tato novela bude finálně schválena a bude odblokována nedotknutelnost státních úředníků a dojde tím k omezení jejich pravomocí, protože v mnoha případech to byli oni,  a ne ministři, kteří rozhodovali o zásadních záležitostech, které měly dopad na chod ministerstva a celého resortu.

Rovněž velká gratulace našemu ministru Richardu Brabcovi, kterému byla ve 3.čtení schválena novela zákona o ochraně ovzduší. 

Nemohu si  neodpustit poznámku směrem k opozici, která z důvodu nezařazení bodu schůze týkajícího se „novičoku“  hlasovala pro neodsouhlasení programu schůze, což by de facto vedlo k přerušení a posunutí jednání schůze. Opoziční poslanci tedy vlastně odsouhlasili že nebudou chodit do práce.

Na základě nezařazení tohoto bodu byla opozicí na stejné téma svolána mimořádná 14.schůze Sněmovny na 31.5.2018. Protože tento bod, k němuž bylo vydáno oficiální stanovisko vlády a zahraničního výboru, lze chápat pouze jako útok  „Demokratického bloku“  a Pirátské strany na prezidenta ČR. Z tohoto důvodu přítomní poslanci hnutí ANO nepřihlášením se registračními kartami snížili kvórum potřebné pro schválení schůze. Pikantní na tom však je to, že kdyby přišlo do práce 19 chybějících poslanců těch stran, které tuto schůzi vyvolaly, tak by hlasovací kvórum pro schválení této mimořádné schůze bylo dostačující. Jasně lze vidět, jak byl tento bod pro opoziční strany „důležitý“

Dalším kontroverzním zákonem, který se řešil na 13.schůzi PS byl zákon o návykových látkách tzv.  antitabák z pera poslance Marka Bendy. Jedná se o návrh zákona, který by zmírnil stávající zákon o úplném zákazu kouření zejména v restauracích. Zákon po dlouhých a odborných debatách obou táborů nebyl většinou PS přijat. I když jsem i já tento návrh zákon o zmírnění zákazu kouření podepsal, tak jsem hlasoval proti.

Můj názor k tomuto zákonu je stále konzistentní ve smyslu návrhu na zmírnění tohoto zákona. Na PK klubu Hnutí ANO však proběhlo hlasování o závazném hlasování pro neschválení tohoto zákona. Většina členů klubu byla pro závazné hlasování a neschválení, takže jsem ve Sněmovně hlasoval ve smyslu výsledku hlasování PK ANO.