Politika

40. schůze Poslanecké sněmovny

40.schůze PS byla zahájena v úterý 21.1. 2020 a bude pokračovat i v týdnu od 28.1. 2020

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13565

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/040schuz/index.htm

Co vše se odehrálo a projednávalo  v prvním týdnu  40. schůze PS se můžete dozvědět na výše uvedených odkazech.

Kromě vládních a poslaneckých návrhů zákonů se projednávaly i vratky ze Senátu a to zejména Novela zákona o obchodních korporací, kterou jsem zpravodajoval v rámci PK. Jednalo se o poměrně rozsáhlou  materii, kterou Senát vrátil do PS s pozměňovacím návrhem týkající se úpravy splatnosti  pevného podílu u společností s ručením omezeným. Tento pozměňovací návrh PS akceptovala a zákon byl schválen ve znění zaslaném Senátem.

Zajímavým zákonem, který se projednával ve druhém čtení byla novela zákona o NKÚ, jehož cílem bylo rozšíření dosavadního omezeného rozsahu kontrolní působnosti NKÚ. Jedná se o rozšíření kontrolní působnosti NKÚ  např.  na samosprávné celky, tzn. obce, města a kraje a všude tam, kde se hospodaří  a nakládá s  veřejnými prostředky.

Ve druhém čtení byl projednán rovněž zákon z pera MMF daňový řád, jehož nosnými tématy jsou

- podpora elektronizace při komunikace správce daně s daňovým subjektem

- zjednodušení kontrolních postupů

-revize sankčního  postupu, kde by mělo dojít  k rozčlenění sankcí do tří kategorií-sankce trestního charakteru, reparační úroky a kompenzační úroky.

- vrácení daňového odpočtu – zde je cílem vytvoření koncepce umožňující nezdržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o které vznikly pochybnosti.

V rámci třetích čtení byly projednány a schváleny následující zákony:

Poslanecký návrh zákona o pozemních komunikacích, který řešil problematiku autovraků na pozemních komunikacích.  Schválení tohoto zákona určitě pomůže v řešení otázky odstraňování  autovraků z pozemních komunikací.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu,  jehož jsem byl sněmovním zpravodajem řešil otázku zvýšení pokut při dvojím hlasován do EP. K tomuto návrhu zákona byly podány „přílepky“ ze strany poslanců Pirátské strany, kteří v rámci tohoto zákona snažili změnit systém voleb do EP, konkrétně korespondenční hlasování a hlasování na ambasádách spolu se snížením uzavírací klauzule z 5% na 3%.  Navržené pozměňovací návrhy nebyly plénem PS schváleny.

Velmi podrobně byly ve 3. čtení rovněž diskutovány zákony týkající se novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a to zejména novela týkající se jízdy vozidel nad 7.500 v jednom směru jízdy. Protože se jedná o velmi zásadní problematiku a k této novele se sešlo velké množství pozměňovacích návrhů, byla tato novela zákona vrácena zpět do 2. čtení, tzn. k dalšímu projednání ve výborech.

40. schůze PS pak pokračovala ve svém jednání od 28.1. do pátku 31.1. Na pořadu schůze byla především prvá čtení poslaneckých a vládních návrhů zákonů,  z nichž jako nejzajímavější uvádím:

- poslanecký a vládní návrh školského zákona, který se projednával ve sloučené rozpravě. V podstatě celá debata kolem obou návrhů zákona se točila kolem povinné maturity z matematiky, kde  zejména   zástupci Pirátské straně, dle mého názoru ve snaze zacílit na nejmladší voliče, navrhovali zrušení maturity z matematiky.  Můj názor je ten, že matematika do škol a k maturitám patří a to zejména v dnešní době moderních technologií a aplikací.  Já osobně bych zpětně zavedl systém, kdy zejména gymnázia byla rozdělena na přírodovědné a humanitní větve s tím, že humanitně zaměření studenti z matematiky nematurovali, protože byl u nich předpoklad, že budou pokračovat ve studiích na vysokých školách, kde se matematika ani nevyučuje. Pouze tam bych učinil výjimku.

- vládní novela o pedagogických pracovnících – cílem tohoto návrhu je zejména oprávnit ředitele škol, aby mohl uznat na dobu nejvýše 3 let předpoklad odborné kvalifikace učitele absolventům jakéhokoliv magisterského studijního programu pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a ve středních školách a dále odborníkům z praxe, pokud jejich praxe v oboru odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Za mne při současném nedostatku pedagogů naprostý souhlas.

- vládní návrh zákona o lobbování – cílem zákona je regulace dosud neupravené oblasti ovlivňován  rozhodovacích procesů v oblasti legislativy a zásadních dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy. Na rozdíl od některých jiných států v ČR nemáme v této oblasti žádnou zvláštní právní úpravu.  Jedná se o velmi obtížně regulovatelnou oblast a bude nutno vymezit okruh adresátů a oblastí spadajících  pod zákon o lobbingu. Bude velmi zajímavé sledovat tento zákon v jeho dalším procesním postupu Sněmovnou a jednotlivými výbory.

- vládní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím – zde je cílem odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace, poskytnout možnosti obrany povinným subjektům vyřizující zjevně obstrukční žádosti o informace. Za mne opět souhlas, neboť úřady jsou v mnoha případech zaplavovány obstrukčními žádostmi o poskytnutí informací a zejména malé obce si na vyřizování takových to obstrukčních žádostí musí najímat pracovníky.

Z dílny Ministerstva životního prostředí se projednávaly následující zajímavé zákony:

- vládní návrh zákona o odpadech – cílem tohoto zákona je vytvořit zákonné předpoklady pro výrazný odklon toku odpadů na skládky, ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou jednak ohleduplnější k životnímu prostředí a jednak respektují ekonomickou hodnotu, kterou odpad mnohdy nadále má.  Oproti platnému zákonu o odpadech obsahuje předkládaný  návrh změny zejména v poplatcích za ukládání odpadů, provoz zařízení určeného pro nakládání s odpady /kamerové systémy ve sběrnách/ povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady. /pravidelné revize  povolení k provozu zařízení /6 let/

40.schůze Poslanecké sněmovny dále pokračovala i v následujícím variabilním  týdnu od 11.2. Na pořadu schůze bylo doprojednání poslaneckých návrhů zákonů v rámci tzv. opozičního okénka. Jedním ze zákonů, který se opozice zařadila do tohoto okénka je i zákon z dílny KDÚ-ČSL týkající se změny volebního systému do Poslanecké sněmovny. Podstatou navrhovaného zákona je zrušení d´Hondtovy metody, snížení počtu volebních obvodů de facto na jeden a v poslední řadě snížení uzavírací klauzule pro vstup koalic do Sněmovny na 5%. Opozice argumentuje s tím, že stávající .

volební systém je nespravedlivý vůči malým politickým stranám, nicméně z opozičních stran to byla právě ODS, která spolu s ČSSD  v roce 2000 stávající volební systém navrhly a za pomocí KDU-ČSL jej schválily. Té stejné KDU-ČSL, která nyní stávající volební systém z důvodu klesajících preferencí chce změnit. Připadá mi to stejně,   jako když nemůžeme trefit branku, tak si ji zvětšíme.  Na projednání uvedeného zákona z důvodu vyčerpání časového limitu nedošlo, takže bude projednán v rámci dalšího opozičního  okénka. Jelikož jsem pro tento tisk určen sněmovním zpravodajem, určitě Vás budu  o vývoji tohoto zákona dále informovat.

Zajímavým zákonem, který se projednal v prvním čtení je tzv. klouzavý mandát, kterému se osobně věnuji,  a ke kterému jsem podal i svůj vlastní pozměňovací návrh. V podstatě se jedná o to, že za výkon mandátu poslance, který se stane ministrem, přejde na tzv. náhradníka, kterým je poslanec na následujícím místě kandidátky. O vývoji tohoto zákona Vás budu informovat v samostatném blogu.

V průběhu schůze Poslanecké sněmovny byly dále ve třetím čtení schváleny následující zákony z nichž jako nejzajímavější uvádím:

  • Novelizace občanského z dílny MMR týkajících se zejména předkupního práva spoluvlastníků, dále pak povinností vlastníků bytových jednotek vůči společenství vlastníků a jednotek. Návrh také precizuje úpravy stanov bytových družstev zejména z pohledu vypořádacích podílů.
  • NKÚ - zákon se týká úprav pravomocí NKÚ směrem k obcím a statutárním městům, vysokým školám a veřejným  institucím.

Z voleb, které  proběhly v rámci 40. schůze byla určitě tou nejzajímavější a mediálně nejsledovanější volba nového  a to  důvodu ukončení funkčního období stávající ombudsmanky  pí. Šabatové.

Když opomenu  vše to , co přecházelo  této volbě ve spojení   s kandidaturou profesorky Válkové tak jsem nucen říci, že uvedená volba byla provázena hysterií části občanské společnosti, mediálním tlakem mainstreamových médií doprovázených demonstračními výhružkami MCHpD s  jediným cílem,  a to dehonestovat p .Křečka  a zabránit jeho zvolení ombudsmanem. Jak to dopadlo dnes už všichni víme.  Můj osobní názor je, že pan Křeček, který dlouhodobě působil ve funkci zástupce ombudsmana je připraven svou funkci vykonávat  zodpovědně a řádným způsobem.

Politika

Exportní příležitosti na africkém trhu

V pátek 7.  2 .  jsem na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přivítal  hosty na konferenci  týkající se exportních příležitostí českých firem na afrických trzích, která se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Myšlenka uspořádat tuto konferenci se zrodila na společných zasedáních podvýboru pro vnější ekonomické vztahy Poslanecké sněmovny, jehož jsem předsedou spolu se zástupci  agentury Czechtrade a Ministerstva zahraničních věcí.

Jsem rád, že mé pozvání na tuto konferenci přijala řada významných hostů, a že konference byla přínosem k tomu, aby se zúčastnění dozvěděli o aktuálních obchodních a oborových příležitostech, překážkách při vstupu na africké trhy, tipech pro obchodování, zvyklostech a praktických zkušenostech.

Bylo mi ctí, že pozvání vystoupit na konferenci přijali nejpovolanější z povolaných například: Karel Havlíček (místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu i ministr dopravy), Tomáš Píša (zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR), Radomil Doležal (generální ředitel  CzechTrade), Štěpán Beneš (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu), Petr Haramul (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu), Támer El-Sibai (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Casablance), Pavel Kalina (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře), Libor Novák (obchodní ředitel, ELEKTROTECHNIKA a.s.), Petr Kraselovský (ředitel odboru Fondy EU a kreativní průmysly, CzechTrade)

Ve svém předcházejícím profesním životě jsem působil v oblasti zahraničního obchodu a pro firmu, ve které jsem dlouhodobě  pracoval, byl africký trh poměrně dominantní.  Měl jsem možnost navštěvovat  řadu afrických zemí – Nigérii, Senegal, Maroko, Tunis a další. Musím potvrdit, že zejména počátky budování a následné  udržení obchodních vztahů se zákazníky v těchto teritoriích bylo poměrně náročné a složité.

Situace na afrických trzích byla vždy poněkud turbulentní – změny režimů, politické převraty, bezpečnostní rizika, komerční a platební rizika nevytvářela ty optimální podmínky k obchodování.

Dle mého názoru částečně negativní roli sehrála i  ta skutečnost, že v minulosti došlo z úsporných důvodů k uzavření, či sloučení některých obchodních zastoupení či afilací. To se v budoucnosti ukázalo ne vždy, a ne všude jako šťastné řešení, neboť došlo k přetrhání dlouhodobě budovaných vazeb zejména v rámci tamních infrastruktur, které jdou pro práci na afrických trzích velmi důležité.

Nicméně, vždy jsem svým někdy skeptickým kolegům tvrdil, že Afrika je jako dítě, Afrika chce trpělivost. Dnes bych to možná ještě rozšířil - Afrika přeje odvážným!

Řada představitelů mezinárodních ekonomických institucí dnes tvrdí, že Afrika bude hnacím kolem celosvětového hospodářského růstu. Její význam nelze v dnešní době podceňovat. Nechci v tuto chvíli uvádět přesná čísla a statistiky, nicméně stačí uvést pár čísel, ze kterých jasně vyplývá, že výroky tohoto typu nelze brát na lehkou váhu:

- HDP celé Afriky je 2,4 bilionu USD

- Afrika, to je 54 zemí s 1, 3 mld. obyvatel – 16% celosvětové populace

- dle dlouhodobého odhadu by v Africe v roce 2040 měl žít dvojnásobek dnešního počtu obyvatel

- dochází tam k prudkému ekonomickému rozvoji, o čemž svědčí skutečnost, že sedm afrických zemí patří v současnosti mezi deset nejrychleji se rozvíjejících ekonomik – Nigérie, Jižní Afrika, Botswana, Ghana, Rovníková Guinea atd.

- není žádným tajemstvím, že velké světové firmy na černém kontinentu masově investují. Africký trh by pro nás měl být velmi důležitý zejména z pohledu strukturálního zaměření exportu, což znamená kromě koncových produktů nebo subdodávek, zaměřit se na dodávky větších investičních celků nebo rozsáhlejších kontraktů „na klíč“

Afrika určitě není ideálním místem k podnikání. Jak ale ukazuje spousta úspěšných případů, které byly prezentovány i na této konferenci, trpělivost, tvrdá práce, důslednost, ale samozřejmě i kus ostražitosti přináší výsledky.

Více fotografií naleznete zde.