Blog

Politika

Sněmovna během karantény

Z důvodu možné karantény celé Poslanecké sněmovny vlivem šíření epidemie koronaviru, byla předčasně  ukončena 41. schůze Poslanecké sněmovny,  takže nedošlo k projednání většiny zákonů zařazených na tuto 41. schůzi. Z uvedeného důvodu jsem Vás ani na svých stránkách neinformoval o průběhu a výsledcích jednání  41. schůze Poslanecké sněmovny.

I v této hektické době shánění a šití roušek, nakupování  respirátorů a zajišťování dezinfekčních prostředků, se na mne obrací řada z Vás s četnými dotazy týkajících se stávající situace. V návaznosti na Vaše dotazy bych Vám rád sdělil pár aktuálních informací ze současného dění:

Byl vyhlášen stav legislativní nouze, který na návrh vlády vyhlásil předseda Poslanecké sněmovny. Takovýto stav se vyhlašuje, jestliže jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, nebo zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu, či státu hrozí značné hospodářské škody. Předseda PS vyhlašuje tento stav na 30 dnů s tím, že další jeho prodloužení musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou.

V praxi to znamená, že vládní návrhy zákonů mohou být projednávány v tzv. zkráceném jednání, v němž jsou stanoveny nepřekročitelné lhůty jednotlivých fází legislativního procesu, první čtení se vůbec nekoná, ve druhém čtení se nemusí konat obecná rozprava a může být omezena řečnická doba, neplatí stanovené jednací dny a nutné lhůty pro třetí čtení. Navíc lze jednat po 21. hodině, sobotu, neděli a pondělí.

Poslanecká sněmovna zasedá v režimu poměrného polovičního zastoupení jednotlivých politických klubů. Je to právě z důvodu zachování akceschopnosti Poslanecké sněmovny v případě, že by došlo k nakažení některého z poslanců a kdy by nemusela být v karanténě celá Poslanecká sněmovna.

V takovémto režimu se již konala 42. schůze Poslanecké sněmovny, na které se schvalovaly vládní návrhy zákonů, které obsahovaly řadu podpůrných a pomocných opatření, která mají za současné situace pomoci občanům a podnikatelům či živnostníkům. Jsou to následující opatření:

 • Odpuštění záloh na platbu zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ od března do srpna 2020.
 • Po dobu nouzového stavu a ještě 3 měsíce po jeho skončení odpadá povinnost evidovat tržby podle zákona o EET a zároveň se posouvá zahájení 3. a 4. vlny EET.
 • Možnost občanů i OSVČ čerpat dávku ošetřovného do 13. roku dítěte.
 • Jednorázový příspěvek Kč 15.000  pro OSVČ dotčených opatřeními, která byla přijata v souvislosti s koronavirovou epidemií.
 • Možnost podnikatelů čerpat v rámci programu Covid , který připravilo MPO ve spolupráci s Česko-moravskou záruční a rozvojovou bankou.

A jaké bude další dění v Poslanecké sněmovně? V příštím týdnu od 7. 4.  se opět v režimu poměrného zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů uskuteční 43., 44. a 46. schůze Poslanecké sněmovny.

Hlavním a jediným bodem 43. schůze PS bude návrh na vyslovení souhlasu PS s prodloužením nouzového stavu. Bude se schvalovat termín, do kterého bude prodloužen nouzový stav.

Ihned po ukončení 43. schůze bude následovat 44. schůze, na kterou vláda ČR předložila zhruba 15 vládních návrhů zákona, které úzce souvisí s dopady koronavirové epidemie, a které se budou projednávat ve zkráceném režimu legislativní nouze. V jaké podobě budou dané návrhy zákonů schváleny Vás budu samozřejmě informovat. Nicméně jen namátkově pro Vaši informaci co vláda nově, v rámci daných návrhů zákonů předkládá:

- 25.000 Kč pro OSVČ, kterých se dotýkají opatření spojená s koronavirovou epidemií.

- plošný odklad splátek spotřebitelských, hypotečních i podnikatelských úvěrů.

- vládou byl rovněž schválen návrh zákona, podle něhož nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli koronavirové  epidemii schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021.

- firmy, které jsou v pronájmu a  které kvůli vládním opatřením musely zavřít své  provozy, mohou požádat o odklad nájmu do 30. června.

- firmám, které připravují inovace provozů tak, aby pomohly s bojem proti koronaviru, bude proplaceno 100% prokazatelných nákladů.

Jak jsem již uvedl opatření v rámci předkládaných vládních návrhů je celá řada, nicméně budou určitě předmětem rozsáhlé diskuze ze strany opozice, takže určitě dojde k úpravám.

Rád bych se ještě pozastavil u jedné skutečnosti, týkající se pravidel pro poskytování hypoték. V rámci diskuzí ohledně zákonů týkajících se ČNB byla v Poslanecké sněmovně otevřena směrem k ČNB otázka možnosti změny pravidel pro poskytování hypoték jednotlivými bankami.

Dobrou zprávou je, že v souvislosti s předpokládanými dopady koronavirové epidemie na finanční, hypoteční a realitní trhy ČNB přistoupila ke zmírnění původních zpřísněných pravidel. Došlo k uvolnění limitů tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádosti o nové hypotéky.

 1. Pro její získání budou stačit úspory ve výši pouze 10% hodnoty nemovitosti, místo dosavadních 20%.
 2. Bankám se také ruší dosavadní omezení, které jim umožňovalo poskytovat maximálně 15% celkového objemu hypoték s LTV mezi 80-90%.
 3. Méně přísné bude i omezení maximální měsíční splátky – ukazatel DSTI. Dosavadní limit 45% čistého měsíčního příjmu vzroste na 50%.
 4. Bankám odpadne rovněž povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti ke splacení všech jejich dluhů.
Politika

40. schůze Poslanecké sněmovny

40.schůze PS byla zahájena v úterý 21.1. 2020 a bude pokračovat i v týdnu od 28.1. 2020

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13565

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/040schuz/index.htm

Co vše se odehrálo a projednávalo  v prvním týdnu  40. schůze PS se můžete dozvědět na výše uvedených odkazech.

Kromě vládních a poslaneckých návrhů zákonů se projednávaly i vratky ze Senátu a to zejména Novela zákona o obchodních korporací, kterou jsem zpravodajoval v rámci PK. Jednalo se o poměrně rozsáhlou  materii, kterou Senát vrátil do PS s pozměňovacím návrhem týkající se úpravy splatnosti  pevného podílu u společností s ručením omezeným. Tento pozměňovací návrh PS akceptovala a zákon byl schválen ve znění zaslaném Senátem.

Zajímavým zákonem, který se projednával ve druhém čtení byla novela zákona o NKÚ, jehož cílem bylo rozšíření dosavadního omezeného rozsahu kontrolní působnosti NKÚ. Jedná se o rozšíření kontrolní působnosti NKÚ  např.  na samosprávné celky, tzn. obce, města a kraje a všude tam, kde se hospodaří  a nakládá s  veřejnými prostředky.

Ve druhém čtení byl projednán rovněž zákon z pera MMF daňový řád, jehož nosnými tématy jsou

- podpora elektronizace při komunikace správce daně s daňovým subjektem

- zjednodušení kontrolních postupů

-revize sankčního  postupu, kde by mělo dojít  k rozčlenění sankcí do tří kategorií-sankce trestního charakteru, reparační úroky a kompenzační úroky.

- vrácení daňového odpočtu – zde je cílem vytvoření koncepce umožňující nezdržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o které vznikly pochybnosti.

V rámci třetích čtení byly projednány a schváleny následující zákony:

Poslanecký návrh zákona o pozemních komunikacích, který řešil problematiku autovraků na pozemních komunikacích.  Schválení tohoto zákona určitě pomůže v řešení otázky odstraňování  autovraků z pozemních komunikací.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu,  jehož jsem byl sněmovním zpravodajem řešil otázku zvýšení pokut při dvojím hlasován do EP. K tomuto návrhu zákona byly podány „přílepky“ ze strany poslanců Pirátské strany, kteří v rámci tohoto zákona snažili změnit systém voleb do EP, konkrétně korespondenční hlasování a hlasování na ambasádách spolu se snížením uzavírací klauzule z 5% na 3%.  Navržené pozměňovací návrhy nebyly plénem PS schváleny.

Velmi podrobně byly ve 3. čtení rovněž diskutovány zákony týkající se novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a to zejména novela týkající se jízdy vozidel nad 7.500 v jednom směru jízdy. Protože se jedná o velmi zásadní problematiku a k této novele se sešlo velké množství pozměňovacích návrhů, byla tato novela zákona vrácena zpět do 2. čtení, tzn. k dalšímu projednání ve výborech.

40. schůze PS pak pokračovala ve svém jednání od 28.1. do pátku 31.1. Na pořadu schůze byla především prvá čtení poslaneckých a vládních návrhů zákonů,  z nichž jako nejzajímavější uvádím:

- poslanecký a vládní návrh školského zákona, který se projednával ve sloučené rozpravě. V podstatě celá debata kolem obou návrhů zákona se točila kolem povinné maturity z matematiky, kde  zejména   zástupci Pirátské straně, dle mého názoru ve snaze zacílit na nejmladší voliče, navrhovali zrušení maturity z matematiky.  Můj názor je ten, že matematika do škol a k maturitám patří a to zejména v dnešní době moderních technologií a aplikací.  Já osobně bych zpětně zavedl systém, kdy zejména gymnázia byla rozdělena na přírodovědné a humanitní větve s tím, že humanitně zaměření studenti z matematiky nematurovali, protože byl u nich předpoklad, že budou pokračovat ve studiích na vysokých školách, kde se matematika ani nevyučuje. Pouze tam bych učinil výjimku.

- vládní novela o pedagogických pracovnících – cílem tohoto návrhu je zejména oprávnit ředitele škol, aby mohl uznat na dobu nejvýše 3 let předpoklad odborné kvalifikace učitele absolventům jakéhokoliv magisterského studijního programu pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a ve středních školách a dále odborníkům z praxe, pokud jejich praxe v oboru odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Za mne při současném nedostatku pedagogů naprostý souhlas.

- vládní návrh zákona o lobbování – cílem zákona je regulace dosud neupravené oblasti ovlivňován  rozhodovacích procesů v oblasti legislativy a zásadních dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy. Na rozdíl od některých jiných států v ČR nemáme v této oblasti žádnou zvláštní právní úpravu.  Jedná se o velmi obtížně regulovatelnou oblast a bude nutno vymezit okruh adresátů a oblastí spadajících  pod zákon o lobbingu. Bude velmi zajímavé sledovat tento zákon v jeho dalším procesním postupu Sněmovnou a jednotlivými výbory.

- vládní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím – zde je cílem odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace, poskytnout možnosti obrany povinným subjektům vyřizující zjevně obstrukční žádosti o informace. Za mne opět souhlas, neboť úřady jsou v mnoha případech zaplavovány obstrukčními žádostmi o poskytnutí informací a zejména malé obce si na vyřizování takových to obstrukčních žádostí musí najímat pracovníky.

Z dílny Ministerstva životního prostředí se projednávaly následující zajímavé zákony:

- vládní návrh zákona o odpadech – cílem tohoto zákona je vytvořit zákonné předpoklady pro výrazný odklon toku odpadů na skládky, ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou jednak ohleduplnější k životnímu prostředí a jednak respektují ekonomickou hodnotu, kterou odpad mnohdy nadále má.  Oproti platnému zákonu o odpadech obsahuje předkládaný  návrh změny zejména v poplatcích za ukládání odpadů, provoz zařízení určeného pro nakládání s odpady /kamerové systémy ve sběrnách/ povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady. /pravidelné revize  povolení k provozu zařízení /6 let/

40.schůze Poslanecké sněmovny dále pokračovala i v následujícím variabilním  týdnu od 11.2. Na pořadu schůze bylo doprojednání poslaneckých návrhů zákonů v rámci tzv. opozičního okénka. Jedním ze zákonů, který se opozice zařadila do tohoto okénka je i zákon z dílny KDÚ-ČSL týkající se změny volebního systému do Poslanecké sněmovny. Podstatou navrhovaného zákona je zrušení d´Hondtovy metody, snížení počtu volebních obvodů de facto na jeden a v poslední řadě snížení uzavírací klauzule pro vstup koalic do Sněmovny na 5%. Opozice argumentuje s tím, že stávající .

volební systém je nespravedlivý vůči malým politickým stranám, nicméně z opozičních stran to byla právě ODS, která spolu s ČSSD  v roce 2000 stávající volební systém navrhly a za pomocí KDU-ČSL jej schválily. Té stejné KDU-ČSL, která nyní stávající volební systém z důvodu klesajících preferencí chce změnit. Připadá mi to stejně,   jako když nemůžeme trefit branku, tak si ji zvětšíme.  Na projednání uvedeného zákona z důvodu vyčerpání časového limitu nedošlo, takže bude projednán v rámci dalšího opozičního  okénka. Jelikož jsem pro tento tisk určen sněmovním zpravodajem, určitě Vás budu  o vývoji tohoto zákona dále informovat.

Zajímavým zákonem, který se projednal v prvním čtení je tzv. klouzavý mandát, kterému se osobně věnuji,  a ke kterému jsem podal i svůj vlastní pozměňovací návrh. V podstatě se jedná o to, že za výkon mandátu poslance, který se stane ministrem, přejde na tzv. náhradníka, kterým je poslanec na následujícím místě kandidátky. O vývoji tohoto zákona Vás budu informovat v samostatném blogu.

V průběhu schůze Poslanecké sněmovny byly dále ve třetím čtení schváleny následující zákony z nichž jako nejzajímavější uvádím:

 • Novelizace občanského z dílny MMR týkajících se zejména předkupního práva spoluvlastníků, dále pak povinností vlastníků bytových jednotek vůči společenství vlastníků a jednotek. Návrh také precizuje úpravy stanov bytových družstev zejména z pohledu vypořádacích podílů.
 • NKÚ - zákon se týká úprav pravomocí NKÚ směrem k obcím a statutárním městům, vysokým školám a veřejným  institucím.

Z voleb, které  proběhly v rámci 40. schůze byla určitě tou nejzajímavější a mediálně nejsledovanější volba nového  a to  důvodu ukončení funkčního období stávající ombudsmanky  pí. Šabatové.

Když opomenu  vše to , co přecházelo  této volbě ve spojení   s kandidaturou profesorky Válkové tak jsem nucen říci, že uvedená volba byla provázena hysterií části občanské společnosti, mediálním tlakem mainstreamových médií doprovázených demonstračními výhružkami MCHpD s  jediným cílem,  a to dehonestovat p .Křečka  a zabránit jeho zvolení ombudsmanem. Jak to dopadlo dnes už všichni víme.  Můj osobní názor je, že pan Křeček, který dlouhodobě působil ve funkci zástupce ombudsmana je připraven svou funkci vykonávat  zodpovědně a řádným způsobem.

Politika

Exportní příležitosti na africkém trhu

V pátek 7.  2 .  jsem na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přivítal  hosty na konferenci  týkající se exportních příležitostí českých firem na afrických trzích, která se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Myšlenka uspořádat tuto konferenci se zrodila na společných zasedáních podvýboru pro vnější ekonomické vztahy Poslanecké sněmovny, jehož jsem předsedou spolu se zástupci  agentury Czechtrade a Ministerstva zahraničních věcí.

Jsem rád, že mé pozvání na tuto konferenci přijala řada významných hostů, a že konference byla přínosem k tomu, aby se zúčastnění dozvěděli o aktuálních obchodních a oborových příležitostech, překážkách při vstupu na africké trhy, tipech pro obchodování, zvyklostech a praktických zkušenostech.

Bylo mi ctí, že pozvání vystoupit na konferenci přijali nejpovolanější z povolaných například: Karel Havlíček (místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu i ministr dopravy), Tomáš Píša (zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR), Radomil Doležal (generální ředitel  CzechTrade), Štěpán Beneš (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu), Petr Haramul (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu), Támer El-Sibai (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Casablance), Pavel Kalina (ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře), Libor Novák (obchodní ředitel, ELEKTROTECHNIKA a.s.), Petr Kraselovský (ředitel odboru Fondy EU a kreativní průmysly, CzechTrade)

Ve svém předcházejícím profesním životě jsem působil v oblasti zahraničního obchodu a pro firmu, ve které jsem dlouhodobě  pracoval, byl africký trh poměrně dominantní.  Měl jsem možnost navštěvovat  řadu afrických zemí – Nigérii, Senegal, Maroko, Tunis a další. Musím potvrdit, že zejména počátky budování a následné  udržení obchodních vztahů se zákazníky v těchto teritoriích bylo poměrně náročné a složité.

Situace na afrických trzích byla vždy poněkud turbulentní – změny režimů, politické převraty, bezpečnostní rizika, komerční a platební rizika nevytvářela ty optimální podmínky k obchodování.

Dle mého názoru částečně negativní roli sehrála i  ta skutečnost, že v minulosti došlo z úsporných důvodů k uzavření, či sloučení některých obchodních zastoupení či afilací. To se v budoucnosti ukázalo ne vždy, a ne všude jako šťastné řešení, neboť došlo k přetrhání dlouhodobě budovaných vazeb zejména v rámci tamních infrastruktur, které jdou pro práci na afrických trzích velmi důležité.

Nicméně, vždy jsem svým někdy skeptickým kolegům tvrdil, že Afrika je jako dítě, Afrika chce trpělivost. Dnes bych to možná ještě rozšířil - Afrika přeje odvážným!

Řada představitelů mezinárodních ekonomických institucí dnes tvrdí, že Afrika bude hnacím kolem celosvětového hospodářského růstu. Její význam nelze v dnešní době podceňovat. Nechci v tuto chvíli uvádět přesná čísla a statistiky, nicméně stačí uvést pár čísel, ze kterých jasně vyplývá, že výroky tohoto typu nelze brát na lehkou váhu:

- HDP celé Afriky je 2,4 bilionu USD

- Afrika, to je 54 zemí s 1, 3 mld. obyvatel – 16% celosvětové populace

- dle dlouhodobého odhadu by v Africe v roce 2040 měl žít dvojnásobek dnešního počtu obyvatel

- dochází tam k prudkému ekonomickému rozvoji, o čemž svědčí skutečnost, že sedm afrických zemí patří v současnosti mezi deset nejrychleji se rozvíjejících ekonomik – Nigérie, Jižní Afrika, Botswana, Ghana, Rovníková Guinea atd.

- není žádným tajemstvím, že velké světové firmy na černém kontinentu masově investují. Africký trh by pro nás měl být velmi důležitý zejména z pohledu strukturálního zaměření exportu, což znamená kromě koncových produktů nebo subdodávek, zaměřit se na dodávky větších investičních celků nebo rozsáhlejších kontraktů „na klíč“

Afrika určitě není ideálním místem k podnikání. Jak ale ukazuje spousta úspěšných případů, které byly prezentovány i na této konferenci, trpělivost, tvrdá práce, důslednost, ale samozřejmě i kus ostražitosti přináší výsledky.

Více fotografií naleznete zde.

Region

Lednový regionální týden

Tak je za námi další poslanecký týden, který jsem strávil jak jinak, než prací v regionu. I když jsem v průběhu dvou posledních let navštívil starosty všech obcí a měst v regionu, neznamená to, že naše vzájemná komunikace končí. Naopak, spolupráce a komunikace musí fungovat i do budoucna, protože problémů a úkolů při jejichž řešení mohu, a chci být starostům nápomocen je stále dost. Kanalizace, čističky odpadních vod, dostavby škol a sportovišť, chodníků a veřejných komunikací, Palačovská spojka atd. To je jen malý průřez problémů,  kterými se v součinnosti se starosty zabývám. Jednou z navštívených obcí byly Hladké Životice, které v současnosti čeká velká změna v podobě výstavby průmyslového objektu na výrobu součástek pro šicí stroje. Další z navštívených obcí, která zasluhuje pozornost je obec Rybí v jejímž čele stojí paní starostka, která v současné době dokončuje realizaci projektu čističek odpadních vod pro každou domácnost. Tento projekt získal značnou podporu i u ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se s paní starostkou sešel osobně. Paní starostka je velký nadšenec pro ochranu životního prostředí a za tuto akci opravdu palec nahoru. Další navštívenou obcí byl Pustějov, kde jsme se při minulé návštěvě setkali pouze s panem místostarostou, takže se starostou obce to byla tentokráte premiéra. Probrali jsme řadu témat, které nejen obec, ale i zastupitele samosprávy v současnosti trápí. Zbytečná byrokracie při kotlíkových dotacích, mnohdy přílišná administrativa, omezená rozhodovací pravomoc obce např. při zaměstnávání u VPN. Při diskuzi ohledně životního prostředí jsme kromě problémů s kanalizací a čištěním odpadních vod, znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť narazili i na problém přemnožení bobrů na řece Odře, které v důsledku zvýšeného počtu bobřích hrází  zapříčiňuje vylévaní řeky Odry z břehů a zaplavování okolních polí. S paní starostkou obce Kunín jsme diskutovali ohledně připravovaného obchvatu obce, který se v současnosti připravuje a který dozajista uleví obci od zátěže zejména těžké kamionové přepravy. Byli jsme požádáni o zjištění předběžného harmonogramu realizace, což rádi v součinnosti s ŘSD uděláme.  Paní starostka projevila seznámit se s Národním investičním plánem, který ji milerádi zašleme k bližšímu prostudování.

Osobní

To byl rok 2019

Vážení přátelé,

Rok 2019 utekl jako voda a stojíme na prahu roku 2020, takže mi dovolte krátkou rekapitulaci mé poslanecké práce za uplynulý rok.

V Poslanecké sněmovně jsem byl v roce 2019 spolupředkladatelem 7 návrhů zákonů a 2 pozměňovacích návrhů k předloženým návrhům zákonů. Byl jsem sněmovním zpravodajem  8 poslaneckých a vládních návrhů zákonů a mohu se pochlubit jednou z nejlepších  docházek v rámci klubu, neboť přítomen hlasování jsem byl v 99,1%

Nadále aktivně pracuji jako člen Ústavně právního výboru a výboru zahraničního. Jako předseda podvýboru pro vnější ekonomické vztahy se zaměřuji na problematiku spolupráce ekonomické diplomacie a zahraničně-obchodních agentur.

Všichni, kteří sledujete mé webové stránky, jste určitě zjistili, že velký důraz a značnou část poslanecké práce věnuji regionu Novojičínska. Spolupráci poslance se zástupci samospráv na všech úrovních považuji za nedílnou součást práce poslance. Ne jinak tomu bylo i v roce 2019, kdy jsem v rámci poslaneckých týdnů navštívil 19 obcí  abych si  mohl pohovořit s jednotlivými starosty o tom, co je momentálně nejvíce trápí a s čím bych jim mohl pomoci při řešení jejich problémů. Zástupce obcí při svých návštěvách rovněž informuji o aktuálním dění v Poslanecké sněmovně jakož i o připravovaných zákonech, které se bezprostředně dotýkají, nebo budou dotýkat jejich práce. Ze vzájemných diskuzích často vyplynuly poznatky, které jsem potom následně uplatnil v práci ve Sněmovně, třeba formou pozměňovacích návrhů do některých zákonů. Je nezbytně nutné, aby tato zpětná vazba fungovala, protože ne vždy, byť v dobré víře navržený a schválený zákon, je přínosem pro práci starostů měst a obcí.

Z výše uvedených důvodů jsem pro starosty měst a obcí uspořádal v Novém Jičíně dvě konference. První konference se týkala problematiky nově zřízené Národní sportovní agentury, kde její předseda poslanec Milan Hnilička seznámil přítomné s náplní činnosti vzniklé agentury a dále s novým systémem financování sportu.

 

Druhá konference byla zaměřena na problematiku tzv. šmejdů a jejich obchodních praktik. Zde jako hlavní host vystoupil náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc, který zúčastněné seznámil s legislativními novinkami a úpravami, které MSP chystá směrem k této problematice. Společně s náměstkem ministra jsem rovněž navštívil Mediační a probační službu pro MSK v Ostravě, kde jsem se podrobně seznámil s obsahem a náplní této důležité a přínosné práce.

Obě konference zaznamenaly velký zájem a účast ze stran starostů obcí a měst, takže stejným směrem budu pokračovat i v roce 2020.

Značnou iniciativu vyvíjím spolu s kolegy poslanci ze Zlínského a Olomouckého kraje v oblasti dopravy a to zejména v otázce tzv.  Palačovské spojky, která by značným způsobem ulehčila přilehlým obcím od těžké kamionové přepravy, kterou jsou nyní zatěžovány.

Kromě již zmíněných obcí jsem navštívil v průběhu roku 2019 i několik firem, které působí v regionu a mají značný vliv na jeho život zejména z pohledu zaměstnanosti. Jednou z takových firem byl například Varroc Lighting  System,  který jsem navštívil spolu s premiérem ČR Andrejem Babišem u příležitosti otevření nové provozní haly, a dále to byla i má osobní návštěva, při které jsem se detailně seznámil se strukturou a provozem celé firmy. Samozřejmě nesmím opomenout i návštěvu firmy Tonak, ve které jsem pracoval podstatnou část svého profesního života, kde jsem doprovázel ministryni financí a místopředsedkyni vlády paní Alenu Schillerovou.

Část své práce zaměřuji  na mladé lidi, kterým se snažím ukázat práci politika i z jiného pohledu než většinou vnímají. V rámci svého projektu „Nejsme od Vás daleko“ seznamuji formou  besed mladé lidi s každodenní prací politika jak v Poslanecké sněmovně,  tak i regionu. Osobně si myslím, že mladým lidem je nutno ukázat, že i politik je normální člověk se svými každodenními problémy a starostmi a nikoliv nějaký odlidštěný tvor, kterého znají pouze z televizních obrazovek.

Mladé lidi je nutno zapojit do politiky zejména na komunální úrovni tak, aby se zajímali co se děje v jejich městě, měli možnost ovlivnit činnost samosprávy, přišli s dobrými nápady jak zlepšit a zpříjemnit život v jejich městě nebo obci. To je jedna z možných forem jak zabránit odchodu mladých lidí z regionu. V rámci projektu „ Nový  Jičín 2020“ jsme spolu se starostou Měú Nový Jičín oslovili studenty SOŠ EDUCA v Novém Jičíně, kteří nám ve svých projektech představili jak by si představovali své město v roce 2029. Vítězný projekt byl oceněn návštěvou studentů v Poslanecké sněmovně. S tímto projektem následně oslovíme i další školy v rámci Nového Jičína  a ostatních měst regionu.

Závěrem bych se rád zmínil i o své charitativní činnosti,  do které se pravidelně zapojuji v rámci spolupráce s Fondem opuštěných a postižených dětí a s místní organizací Svazu tělesně postižených v Novém Jičíně.

Stojí přede mnou rok 2020. Rok nových výzev, příležitostí a samozřejmě rok plný práce, o které Vás jako vždy budu pravidelně informovat  na svých stránkách. Vám všem, kteří mi fandíte a držíte palce v mé práci. Děkuji a slibuji, že udělám vše proto, abych Vás nezklamal.

Politika

39. schůze PS

Vše zajímavé, co se odehrálo v PS během 39. schůze PS, která bude pokračovat ve variabilním týdnu od 17. -  20. 12.  můžete najít na níže uvedených odkazech.

http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13408

http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=39

Nicméně dovolte mi pár stručných poznámek a komentářů.

V prvním týdnu 39. schůze od 26. 11 - 29. 11. se projednala a schválila řada důležitých a zajímavých zákonů.

Prvá čtení obsahovala řadu poslaneckých a vládních návrhů zákonů, ke kterým patřily zákony o volbách do Senátu, t, ČNB a o léčivech. Tyto zákony byly propuštěny do druhého čtení a přikázány k projednání jednotlivým garančním a odborným výborům.

V rámci druhých čtení byla projednána řada vládních i poslaneckých návrhů zákonů z nichž k nejzajímavějším se řadí poslanecký zákon o bankovní identitě,  digitálních mapách, o zálohovaném výživném, NKÚ a zákon o referendu.

Ve třetím čtení byly finálně schváleny zákony o podnikání na finančním trhu, územním členění státu, silniční dopravě, újmě za očkování, majetku ČR a zákon o nemocenském pojištění.

39. schůze PS pokračovala ve svém programu i v týdnu od 3. 12. do 6. 12. a na programu byla první, druhá, třetí čtení a rovněž projednání zákonů vrácených Senátem.

V rámci prvních čtení proběhlo tzv. opoziční okénko, ve kterém jsou projednávány zákony v prvním čtení, které jsou navrženy poslanci z opozičních stran.  Jednalo se tedy o zákony dílny poslanců ODS, KDU-ČSL, Pirátů, SPD a TOP 09 týkající se zákoníku práce, důchodového pojištění, soudního řádu správního, změn sídel státních úřadů a hmotné nouze. Velmi zajímavá a obšírná diskuze  se odehrála v prvním čtení u vládních zákonů o potravinách, ochraně zvířat a o zákonu o školství/maturity, který se projednával ve sloučené rozpravě jako poslaneckého a vládního návrhu zákona.  Tyto poslední tři zmíněné zákony jsou veřejností velmi sledovány a určitě Vás budu informovat podrobněji o dalším průběhu jejich projednávání.

U  vratek ze  Senátu se jednalo o zákon o soudních znalcích a tlumočnících a nominační zákon.

Ve třetím čtení se schválily poslanecké návrhy zákonů o bankovní identitě a digitální mapě. Po schválení uvedených dvou zákonů jsme přistoupili ke schvalování zákona roku, tj. Státního rozpočtu pro rok 2020.  Jedná se o nejdůležitější a nejzásadnější zákon pro celou naši  zemi. Není tedy divu, že k tomuto zákonu se sešlo celkem asi 170 pozměňovacích návrhů, takže projednávání se protáhlo až do noci.  Zákon byl schválen po téměř dvanácti hodinách jednání a to 108 hlasy proti 92 hlasům opozice.  Dle mého názoru se jedná o kvalitní rozpočet, který přináší rekordní investice na infrastrukturu a rovněž směřuje značný objem peněz do vzdělávání.

Za zmínku stojí samozřejmě i zařazení mimořádného bodu na pořad 39. schůze a to bodu týkajícího se auditu Evropské komise týkajícího se údajného střetu zájmu premiéra ČR Andreje Babiše.

Dle opozice a mainstreamových médií se jedná o konečnou finální zprávu, premiér je ve střetu zájmů, budou se vracet peníze.

Zde jen na vysvětlenou. Nejedná o zprávu EK, ale o zprávu auditorů. Finální slovo bude EK mít, ale až po projednání závěru každého auditu s členským státem, v tomto případě ČR, která samozřejmě uplatňuje připomínky

Celý proces probíhá následovně:

 1. Oznámení o konání auditu
 2. Audit
 3. Návrh zprávy o auditu – tento návrh dorazil do ČR v červnu
 4. Oznámení předběžných závěrů – stávající fáze, ve kterém může daný stát do dvou měsíců předložit připomínky k předběžnému závěru auditu
 5. Přezkoumání rozsahu nesrovnalostí
 6. Bilaterální jednání
 7. Korekční rozhodnutí.

Celý dokument  je označen jako důvěrný právě z důvodu, že auditní proces ještě není ukončen, což mimochodem bylo potvrzeno i ze strany mluvčí EK. V tuto chvíli není tedy nic uzavřeno jak zcela účelově hlásá „demoblok“ a některá mainstreamová média spolu s internetovými servery.

Region

Probační a mediační služby

Byť jsem se s pojmem probační a mediační služba často setkával, tak po pravdě řečeno jsem neměl úplně ucelený a detailní přehled, co tyto služby nabízí a poskytují.

Proto jsem přivítal možnost navštívit spolu s náměstkem ministryně spravedlnosti Jeronýmem Tejcem PMS v Ostravě. Zde za účasti pracovníků PMS, soudců, státního zástupce, policie a vězeňské služby proběhla široká diskuze na  téma PMS její současné postavení a koncepční rozvoj do roku 2025.

Z proběhnuvší debaty, kde mi byly postupně představeny jednotlivé formy PMS – mediace, probační dohled, parole, tresty domácího vězení, tresty obecně prospěšných prací a elektronický náramkový monitoring zcela jasně vyplývá, že PMS, které zajišťují výkon alternativních trestů a opatření jsou nedílnou součástí systému trestní spravedlnosti ve všech vyspělých zemích světa, včetně ČR.

Integrace pachatele a jeho odklonění od kriminální kariéry, participace poškozeného, zvýšení bezpečnosti a ochrana společnosti jsou prioritní cíle, které má PMS naplňuje.

Ještě jednou děkuji všem uvedeným zástupcům PMS za jejich prezentaci a milé přivítání.  Rád se s nimi v budoucnosti opět sejdu a určitě jim v rámci mých možností pomohu při jejich nelehké, ale zodpovědné a společensky prospěšné práci.

Region

Praktiky „šmejdů“

Pasti na seniory, aneb šmejdi stále při chuti

V návaznosti  na již proběhnuvší Mezinárodní den seniorů je stále nutné si připomínat  s jakými nástrahami se v dnešní době starší lidé setkávají.  Senioři, důvěřiví starší lidé představují velkou skupinu lidí, na kterou se zaměřují mnozí neseriózní obchodníci s jejich rozsáhlou škálou nekalých praktik. Senioři jsou pro tyto školené „obchodníky“ velmi snadným cílem, protože ve většině případů podlehnou nátlakovému způsobu jednání těchto lidí a neumí jejich nabídky odmítnout. Přitom stačí jediné kouzelné slůvko „ne“, které seniory do budoucna ochrání před obrovskými problémy.

Nabídky nejrůznějšího zboží po telefonu, předváděcí akce, pouliční a podomní prodej, nabídky nových smluv na energie či finanční produkty, reverzní hypotéky jsou jen částí z celé škály praktik, které tito obchodníci uplatňují na seniory. I když už v dnešní době existuje obrana ve formě odstoupení od smlouvy, stále je jednoznačně nejúčinnější nabídky takovýchto produktů odmítnout.

O tomto, ale i o řadě dalších věcí jsme hovořili na semináři, který jsem dne 11. 11. pořádal v Novém Jičíně a jehož se zúčastnila více než třicítka starostů měst a obcí z regionu Novojičínska.  Bylo mi ctí, že na tento seminář přijal pozvání a zúčastnil se ho i náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc.  Pan náměstek nás obeznámil s novelizacemi Občanského zákoníku, které Ministerstvo spravedlnosti připravuje v souvislosti s touto problematikou nekalých obchodních praktik.

I když vím, že často jsou „šmejdské praktiky“ vždy o krok napřed před legislativou, je nutné udělat vše proto, aby byli senioři v co nejvyšší míře ochráněni před  těmito obchodníky. Nejlepší cestou  je neustálá osvěta mezi seniory, protože jedině tak mohou oni sami sebe ochránit před značnými problémy. Budu rád,  jestli se i mi podařilo uspořádáním tohoto semináře vnést kousek osvěty mezi naše seniory.

Politika

Pokračování 35. schůze

Další aktuální informace z pokračující 35.schůze PS najdete na níže uvedeném odkaze.
První část schůze naleznete zde
Kvůli obstrukcím opozice směrem k daňovému balíčku byly svolány 36. a 37. mimořádná schůze  týkající se právě daňového balíčku. Na pátek 8.11. je svolána 38. mimořádná schůze, která se bude týkat  zákona o státní sociální podpoře.
Tento bod byl částečnou součástí 37. mimořádné schůze PS,  na kterém paní ministryně Maláčová vysvětlila podstatu navrhovaného zákona a vyjádřila se k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Jelikož tento bod 37. mimořádné schůze měl omezený čas od 9.00 do 10.30 byla paní ministryně nařčena opozicí z obstrukcí a brzdění tohoto zákona. Není to samozřejmě vůbec pravda, neboť vláda ústy ministryně Maláčové a Schillerové jasně deklarovala, že zákon o státní podpoře bude schválen a to s účinností od 1.1.2020.
Co to jsou obstrukce nám následně opozice předvedla v pokračující 37.mimořádné schůzi PS při projednávání daňového balíčku. Jenom předseda TOP 09 p. Kalousek asi 5 hodin načítal pojišťovací směrnice Solvency a v podstatě zablokoval jednání sněmovny až do konce jednacího dne. Jako koalici se nám podařilo prohlasovat pevné hlasování "daňového balíčku" i bez ukončení rozpravy.  Toto bylo samozřejmě opozicí napadeno s tím, že se obrátí na Ústavní soud. Hlavním důvodem je jejich argumentace, že neměli  dost času se k problematice vyjádřit. Když opomenu 1. a 2. čtení plus projednávání ve výborech, tak jen ve 3.čtení a to mnohdy v rozporu s jednacím řádem sněmovny trvalo projednávání daňového balíčku asi 18 hodin. Navíc jsme opozici  4 x nabídli prodloužení jednacího času Sněmovny, což bylo ze strany opozice vždy vetováno. Můj osobní názor je, že tato ústavní stížnost dopadne stejným způsobem jako v minulosti u EET.  Opozice  si jako rukojmí  vzala zákon o zvýšení rodičovského příspěvku, který chtěla předřadit hlasování o daňovém balíčku což by jí v případě schválení takového postupu prostor k dalším obstrukcím schválení daňového balíčku.
Na středeční schůzi se však podařilo opozici přehlasovat a  schválit  daňový balíček, a následně i zákon o navýšení rodičovského příspěvku. Následně se v prodlouženém jednacím čase podařilo ještě projednat ještě další zákony v prvním čtení a to o zdravotních a zaměstnaneckých pojišťovnách a dále návrhy nových zákonů o exekutorech a exekucích.
35.schůze byla ukončena 8.11.  na pátečním jednání PS kdy byly schváleny další zákony ve 3. čtení a to:
zákony o digitalních službách, obchodu s emisními povolenkami, regionálním rozvoji, realitním zprostředkování a obchodních korporacích jehož jsem byl zpravodajem.
Na okraj jenom osobní poznámka. Projednávání daňového balíčku na 35. ,36., a 37. schůzi bylo názorným příkladem toho, jak se dá obstruovat a brzdit práce poslanecké sněmovny. Pokud se nebude striktně dodržovat jednací řád PS při třetích čteních, a časově se neupraví délky vystoupení jednotlivých řečníků, budou stejné situace vznikat i v budoucnosti a práce PS se bude stávat čím dál tím méně efektivní.