Blog

Politika

Zasedání Poslanecké sněmovny

Jednání Sněmovny pokračovalo svou 13. schůzí od 22.5.20108.  K projednání jak v prvním a druhém čtení, ale i ke schválení ve 3. čtení byla celá řada zákonů a jejich novel.

Mezi nejdůležitější patřily i zákony vrácené Senátem – Novela zákona daňový řád EU, který byl však potřebnou většinou 101 hlasů znovu schválen.  Velmi široká diskuze v rámci druhého čtení byla vedena o novele zákona o obcích, novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která by měl napomoci urychlení výstavby důležitých staveb a dálnic v rámci schvalovacích procesů.  Dalším z  projednávaných zákonů byla i  novela zákona o důchodovém pojištění.

Důležitým zákonem, který byl propuštěn do druhého čtení i přes značné protesty opozičních stran byla novela zákona o státní službě. Doufejme, že tato novela bude finálně schválena a bude odblokována nedotknutelnost státních úředníků a dojde tím k omezení jejich pravomocí, protože v mnoha případech to byli oni,  a ne ministři, kteří rozhodovali o zásadních záležitostech, které měly dopad na chod ministerstva a celého resortu.

Rovněž velká gratulace našemu ministru Richardu Brabcovi, kterému byla ve 3.čtení schválena novela zákona o ochraně ovzduší. 

Nemohu si  neodpustit poznámku směrem k opozici, která z důvodu nezařazení bodu schůze týkajícího se „novičoku“  hlasovala pro neodsouhlasení programu schůze, což by de facto vedlo k přerušení a posunutí jednání schůze. Opoziční poslanci tedy vlastně odsouhlasili že nebudou chodit do práce.

Na základě nezařazení tohoto bodu byla opozicí na stejné téma svolána mimořádná 14.schůze Sněmovny na 31.5.2018. Protože tento bod, k němuž bylo vydáno oficiální stanovisko vlády a zahraničního výboru, lze chápat pouze jako útok  „Demokratického bloku“  a Pirátské strany na prezidenta ČR. Z tohoto důvodu přítomní poslanci hnutí ANO nepřihlášením se registračními kartami snížili kvórum potřebné pro schválení schůze. Pikantní na tom však je to, že kdyby přišlo do práce 19 chybějících poslanců těch stran, které tuto schůzi vyvolaly, tak by hlasovací kvórum pro schválení této mimořádné schůze bylo dostačující. Jasně lze vidět, jak byl tento bod pro opoziční strany „důležitý“

Dalším kontroverzním zákonem, který se řešil na 13.schůzi PS byl zákon o návykových látkách tzv.  antitabák z pera poslance Marka Bendy. Jedná se o návrh zákona, který by zmírnil stávající zákon o úplném zákazu kouření zejména v restauracích. Zákon po dlouhých a odborných debatách obou táborů nebyl většinou PS přijat. I když jsem i já tento návrh zákon o zmírnění zákazu kouření podepsal, tak jsem hlasoval proti.

Můj názor k tomuto zákonu je stále konzistentní ve smyslu návrhu na zmírnění tohoto zákona. Na PK klubu Hnutí ANO však proběhlo hlasování o závazném hlasování pro neschválení tohoto zákona. Většina členů klubu byla pro závazné hlasování a neschválení, takže jsem ve Sněmovně hlasoval ve smyslu výsledku hlasování PK ANO.

Osobní

Senátní volby

Zvýšení zájmu voličů o Senát mají sami senátoři ve vlastních rukou

Na 13. zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl 13. dubna projednáván návrh celkem 47 senátorů na změnu volebního zákona, který by prodloužil časový rozestup mezi prvním a druhým kolem senátních voleb z jednoho týdne na týdny dva a uzákonil by doručování volebních lístků pro druhé kolo přímo do domácností.

Senátoři si od tohoto návrhu slibovali větší „propagaci“ konání druhého kola senátních voleb a zvýšení voličské účasti. Jako zpravodaj tohoto návrhu zákona jsem navrhl a doporučil jeho zamítnutí, a to hned z několika důvodů. Návrh by se dal odbýt už jenom tím, že v Senátu paralelně vzniká návrh legislativy na zavedení jednokolové volby do Senátu. Předložení dílčí úpravy, navíc uspěchané v čase těsně před letošními senátními volbami, považuji navíc za zcela nekoncepční.

Problém v tom, proč lidé nechodí k senátním volbám, ale vidím mnohem hlubší. Souvisí s tím, nakolik voliči vnímají práci Senátu jako důležitou. Pouhé prodloužení termínu mezi prvním a druhým kolem senátních voleb a zasílání volebních lístků domů nemůže přinést změnu, protože se jím neřeší to, proč se lidé k volbám do Senátu staví tak chladně. Jednoduchým pohledem na statistiky volební účasti si můžeme udělat závěr, že v poslední dekádě klesá zájem voličů o uplatnění svého hlasu nejen ve druhém kole senátních voleb, ale snižuje se zájem o senátní volby obecně. V posledních senátních volbách v roce 2016 dosáhla průměrná účast v prvním kole pouze jedné třetiny oprávněných voličů a ve druhém kole tristních necelých 16 %. Stejně žalostný zájem voliči vyjadřují svou (ne)účastí už jen ve volbách do Evropského parlamentu. Oproti tomu se Poslanecká sněmovna těší sice stagnujícímu, ale velmi vysokému zájmu voličů, kterých k urnám chodí dlouhodobě kolem 60 %.

Co z toho vyplývá? Zřejmě to, že voliči našemu Senátu, stejně jako vzdálenému a cizímu Evropskému parlamentu, nerozumí a nevěří, že jejich volení zástupci mohou přinést opravdovou změnu. Je to dáno nejen funkcí, kterou obě instituce hrají v legislativním systému, ale i nesrozumitelností a problematickou komunikací volených zástupců se svými voliči. Mnohdy totiž neumí ani vysvětlit, co vlastně při výkonu svého mandátu dělají, a hlavně jak hmatatelně prosazují zájmy svých voličů a zlepšují jejich každodenní život. Voliči velmi dobře vnímají, že i v Senátu po léta probíhá nekonečné politikaření, kdy jsou mnohdy dobré a pro lidi prospěšné návrhy zákonů torpédovány a blokovány senátory jenom proto, že jejich předkladatelé mají jiný politický dres než v horní komoře vládnoucí většina.

Možná si říkáte, že pouhé odmítnutí senátorského návrhu, které se mi úspěšně podařilo prosadit, nic neřeší a oprávněně se ptáte, co tedy vidím jako alternativu. Na rozdíl od převážné většiny svých kolegů mám se senátními volbami přitom své vlastní zkušenosti, a to včetně všech svízelů i specifik, která jsou s tímto typem voleb spojena. V roce 2016 jsem kandidoval na post senátora ve volebním okrsku č. 64 – Nový Jičín. Zastávám názor, že právě horní komora Parlamentu České republiky hraje podstatnou roli v legislativním procesu. Na druhou stranu nechci lpět na systému volby senátorů, který od svého prosazení v polovině 90. let neprošel změnou, která by odrážela zkušenost, kterou mají s horní komorou voliči za více než dvacet let její existence.

Chceme-li, aby Senát i nadále fungoval jako „legislativní pojistka“ musí volební novelizace projít poctivou léčbou koncepční a napříč politickým spektrem vydiskutované reformy.

Pro ozdravení horní komory existují léky s účinkem dlouhodobým, jakým může být změna volebního systému do Senátu a přiblížení se například jednokolovému australskému systému. Takovou změnu bych uvítal a budu ji v dalších diskuzích podporovat a prosazovat. Můžeme ale také naordinovat léky, které v politickém organismu zafungují okamžitě. Tím hlavně myslím zvýšení aktivity a zlepšení komunikace každého z jednotlivých senátorů, kteří by si měli u svých voličů obhájit, že pracují pro ně. Pouze získáním důvěry voličů svou každodenní prací mohou senátoři odvrátit oslabení pozice senátu a zvýšit zájem o dění v této instituci. Nalhávali bychom si, kdybychom věřili, že pouze technické posunutí konání druhého kola senátních voleb zvýší zájem o senát.

JS

Politika

Zasedání zahraničního výboru

S ohledem na turbulentní vývoj událostí na mezinárodní politické scéně a to zejména s ohledem na události v Sýrii zasedal zahraniční výbor i na dvou mimořádných schůzích.

- první schůze se konala dne za účasti členů zahraničního výboru a zástupců Ministerstva zahraničních věcí a Vojenského zpravodajství

- druhá schůze se konala jako společná schůze zahraničního výboru a výboru pro obranu, kterého se kromě přizvaných odborníků zúčastnil i předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministryně obrany Ing. Karla Šlechtová

Na obou schůzkách byly podány podrobné informace o celkové situace a stávajícím dění v Sýrii.

- další mimořádná schůzka se konala za přítomnosti tureckého velvyslance v ČR na které nás informoval o postoji Turecka k aktuálnímu dění v Sýrii

Řádné schůze  zahraničního výboru se konaly ve dne 25. 26. dubna. Hlavními body programu bylo:

- schvalování celé řady mezinárodních smluv a doporučení Poslanecké sněmovně jejich ratifikaci. K těm nejdiskutovanějším patřila ratifikace smlouvy o dvojím zdanění mezi ČR a Republikou Kosovo, ČR a Ghanskou republikou. Dále vládní návrh Smlouvy mezi vládou  ČR a vládou Republiky Kazachstán o spolupráce v boji proti trestné činnosti

Mezi nejzajímavější body druhého dne zasedání zahraničního výboru patřila:

- informace o průběhu a výsledcích řízení s čínskými křesťany

-  informace o tureckých vojenských  akcích na území Sýrie, které byly skvěle prezentovány pracovníky Vojenského zpravodajství

- posledním bodem této řádné schůze zahraničního výboru byla návštěva BIS, kde nám byly představiteli BIS podány informace týkající se přítomnosti ruských zpravodajských služeb na českém území.

V rámci měsíce dubna se dne 11. 4. konala první schůze podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy, jehož  jsem byl s ohledem na své předcházející profesní zaměření a odborné znalosti, zvolen předsedou.

Na svých stránkách Vás budu samozřejmě pravidelně informovat o činnosti tohoto podvýboru

 

Politika

Poslanecká sněmovna

V rámci 6. a 7. schůze Poslanecké sněmovny se projednala celá řada návrhů zákonů, smluv a pozměňovacích návrhů k jednotlivým zákonům.  Zákony byly projednávány v rámci legislativního procesu v prvním čtení s přikázáním do jednotlivých garančních výborů k dalšímu projednání, v druhém čtení a následně byly projednány i zákony v posledním tzv. třetím čtení, kde jsou zákony finálně schvalovány.

Z důvodu blokací jednání schůze Sněmovny stranami Demokratického bloku se v rámci 7. schůze Poslanecké sněmovny nepodařilo všechny zákony projednat a schválit, takže 7. schůze pokračovala i v tzv. variabilním týdnu od 19. 3- 25. 3. v rámci kterého se program 7. schůze Poslanecké sněmovny dokončil.

Rád bych se zde pozastavil u některých zákonů, které se projednávaly ve třetím čtení

Zákon o EET týkající se náběhu a pravidel pro 3. a 4. vlnu navržený ministerstvem financí nám bohužel jen o několik hlasů neprošel. Paní ministryně financí Schillerová připravuje další návrh, který určitě prosadíme, protože se jedná o nosný bod našeho volebního programu.

Daňový řád EU – DAC 5  -  tento zákon vyvolal celou řadu emocí jak při projednávání v rámci jednotlivých čtení v PS, tak i při diskuzích v garančních výborech.

Jedná se o implementaci směrnice EU do zákonné legislativy ČR. Největší diskuze v rámci schvalovacího procesu tohoto zákona   byla k pozměňovacímu návrhu poslance Pirátské strany Jakuba Michálka, který by mohl vést k prolomení mlčenlivosti advokátů a notářů, což bylo právě ze strany notářské a advokátní komory nejvíce kritizováno.  Při eventuálním schválení navržené podoby zákona byla opozice připravena podat stížnost u Ústavního soudu.

Po dlouhých debatách a diskuzích byla schválena varianta DAC5 navržená ústavně-právním výborem, která neobsahovala pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka, naplnila ale implementační povinnost EU a byla v této podobě akceptována i ze strany ministerstva financí.

Musím se pozastavit ještě u jednoho zákona a to u zákona o střetu zájmů č.159/2006 a jeho novele č.14/2017, která nabyla účinnost k 1. 9. 2017, a ke kterému je nyní podávána celá řada pozměňovacích návrhů zejména ze strany poslanců KDU-ČSL a STAN

Novelizace tohoto zákona je veřejnosti známa spíše jako „lex Babiš“, a ve své podstatě znamená podání kompletního majetkového přiznání, často označovaného jako „majetkový striptýz“ do registru oznámení jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti a to všemi veřejnými funkcionáři ke dni jejich zvolení do funkce. Nahlížení do registru oznámení je možné prostřednictvím veřejné datové sítě, je bezplatné a může do něj nahlížet každý občan ČR v rozsahu stanoveném tímto zákonem.    

V loňském roce v Poslanecké sněmovně pro tuto novelu zákona hlasovali poslanci všech politických stran s výjimkou poslanců Hnutí ANO, kteří novelu zákona o střetu zájmu nechválili. 

Novela zákona samozřejmě okamžitě vyvolala velký odpor u veřejných funkcionářů zejména na komunální úrovni – uvolnění zastupitelé, neuvolnění starostové, místostarostové a radní. Důsledky schválení této novely se stávají palčivými zejména nyní před blížícími se komunálními volbami. Spousta starostů, místostarostů, radních a zastupitelů zejména v malých obcích a městech nechce kandidovat, neboť dostupnost informací o jejich majetkových poměrech může často  vyústit do osobních a sousedských rovin a může vést k zášti, vyloučena nejsou ani anonymní udání.

Je nyní velmi zajímavé sledovat, jak zejména zástupci STAN a KDU-ČSL, ti kteří tuto novelu v roce 2017 schválili, se v rámci svých pozměňovacích návrhů zaštiťují  možnými problémy při sestavování kandidátek do komunálních voleb.

Ptám se tedy. Kde byli při schvalování dané novely? Určitě museli velmi dobře vědět, do jaké hloubky novela zákona o střetu zájmů jde, a přesto ji schválili. Kdyby takto uvažovali, nemusela by Poslanecká sněmovna znovu plýtvat časem a penězi daňových poplatníků nad změnou zákona, který není v platnosti ani půl roku.

Je více než zřejmé, že tento zákon nebyl schválen v obecném zájmu, nýbrž účelově pro jednotlivost a proti jednotlivci.

JS

Politika

Pozměňovací návrh

Podaná ruka poškozeným trestnou činností

Tento týden jsem na jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny prosadil pozměňovací návrh, který má za cíl zlepšit uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem. Podařilo se mi tak ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti napravit nežádoucí stav, kdy se od ledna 2018 začaly vyplácet majetkové trestní sankce jen těm poškozeným, jejichž nárok byl zachycen v odsuzujícím rozsudku. V minulém volebním období sněmovny totiž možnost výplaty ze zákona omylem vypadla pro nároky z tzv. trestních příkazů.

Chyba se stala v roce 2016 v důsledku velkého množství pozměňovacích návrhů k původnímu  zákonu o použití peněžních prostředků (zákon č. 59/2017 Sb.). Před vydáním tohoto zákona mohli poškození svůj majetkový nárok z trestního řízení vymáhat pouze exekučně v civilním řízení. Od ledna 2018 se peněžní prostředky získané výkonem majetkové sankce a zpeněžením věcí propadlých nebo zabraných  neodvedou do státního rozpočtu, ale na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti. Z něj pak na žádost ministerstvo uspokojuje nároky poškozených, a to vždy zcela nebo zčásti podle výše peněžních prostředků získaných z majetkových trestních sankcí uložených v daném konkrétním trestním řízení. Nechtěně však  došlo k zúžení rozsahu působnosti tohoto zákona tak, že se podle něj nepostupuje v případě majetkových trestních sankcí uložených trestním příkazem.

Smyslem mého pozměňovacího návrhu je narovnání postavení a možností všech poškozených, bez ohledu na to, zda v jejich konkrétním případě bylo rozhodnuto rozsudkem nebo trestním příkazem. Chci prosadit, aby bylo možné uspokojovat i majetkové nároky poškozených tam, kde bylo rozhodnuto trestním příkazem. Vždyť majetkové trestní sankce jsou právě trestními příkazy ukládány až v 70 % všech případů. Statistika říká, že například v roce 2016 bylo uloženo celkem 5 193 peněžitých trestů, z toho trestním příkazem 3 686, tedy skoro 71 %. Je třeba dodat, že můj pozměňovací návrh nepřináší žádné významné nové finanční dopady nad rámec těch, které byly v minulých letech dohodnuty při přípravě vládního návrhu zákona č. 59/2017 Sb. a se kterými se kalkulovalo při přípravě státního rozpočtu na rok 2018.

Podle zkušeností se v České republice jako nejpalčivější jeví být potřeba zlepšit uspokojování konkrétních majetkových nároků poškozených. Vedle výše uvedeného zákona byl k obecné podpoře a pomoci obětem trestné činnosti již přijat zákon o obětech trestné činnosti. Využití výnosů z majetkových trestních sankcí je proto nyní zacíleno na konkrétní majetkové nároky konkrétních osob poškozených trestným činem. Věřím, že můj pozměňovací návrh přijatý ústavně právním výborem najde podporu i na plénu sněmovny a že bude podanou rukou tisícům každoročně trestnou činností poškozených osob.

Politika

Zahraniční výbor

Agenda zahraničního výboru je závislá na zahraniční politice státu. Pokud jde o legislativní činnost, zabývá se výbor jen zákony s cizím prvkem. Hlavní činností je jednání o souhlasu s mezinárodními smlouvami. Je garantem všech zahraničních smluv bez ohledu na jejich věcný obsah. Výbor rovněž projednává příslušné kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu a státního závěrečného účtu. Výbor kontinuálně sleduje i jednotlivá témata zahraniční politiky EU.

Zahraniční výbor udržuje kontakty s partnerskými výbory v Evropě i ve světě a reprezentuje parlamentní dimenzi zahraniční politiky České republiky. Přijímá také nové designované velvyslance  České republiky.

V rámci zasedání zahraničního výboru jsem možnost zúčastnit se velmi zajímavých debat a diskuzí týkajících se např.

Extradičního řízení v případu Sáliha Muslima za účasti prezidenta Policie ČR, zástupců BIS a UZIS. Velmi zajímavá byla rovněž debata týkající se aktuální politické situace na Slovensku za účasti velvyslance Slovenské republiky v ČR pana Petera Weisse.

V rámci zasedání ZAV jsme navštívili zámek Štiřín, kde se konala panelová diskuze o aktuálním zahraničně politickém dění, stuaci v Turecku a zadržení Sálima Muslima, ekonomické diplomacii a ekonomické a rozvojové spolupráci s mimoevropskými a rozvojovými zeměmi. Kromě členů ZAV se diskuze zúčastnili pan ministr zahraniční věcí Martin Stropnický a odborní náměstci ministra MZV pan JUDr. Smolek a Ing. Martin Tlapa.

Mezi nejzajímavější patřilo setkání s velvyslancem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska p.J.E.Nick Archera, který nám podal informace o aktuálním vývoji v kauze Sergeje Skripala a ve vztazích Velké Británie k Ruské federaci.

O práci v ústavně- právním výboru se dozvíte zde.

Politika

Ústavně- právní výbor

Ústavně-právní výbor se řadí mezi nejdůležitější výbory zřizované Poslaneckou sněmovnou. Projednává zákony k nímž má zákonodárnou iniciativu za vládu, Ministerstvo spravedlnosti. Nejvýznamnější zákonodárnou oblastí je projednávání ústavních zákonů. Dále se výbor zabývá revizemi občanského práva, trestního práva hmotného i procesního.  Další oblastí jsou úpravy obchodního práva a institucionálního zajištění soudnictví a veřejné žaloby a zákony týkající se exekucí. V rámci rozpočtové činnosti projednává návrhy rozpočtu a státního závěrečného účtu kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu a Ústavu pro studium totalitních režimů. Práce v ústavně-právním výboru je velmi různorodá a náročná, neboť cca. 70% zákonů, nebo pozměňovacích návrhů je delegována k projednání v ÚPV.

Jen pro informaci, na ÚPV, který se bude konat 28.3. bude nutno projednat asi 10 různých návrhů zákonů buď od poslanců, nebo vlády ČR. Mezi nejzajímavější bude určitě patřit projednávání zákona, kterým se se mění zákon o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – zdanění církevních restitucí a dále změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky.

Na tomto zasedání ÚPV budu i já předkládat svůj pozměňovací návrh k zákonu č.59/2017 Sb. Můj pozměňovací návrh má za cíl zlepšit uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem. Smyslem mého pozměňovacího návrhu je to, aby bylo možno uspokojovat i majetkové návrhy poškozených tam, kde bylo rozhodnuto „pouhým trestním“ příkazem, k čemuž v dnešní době dochází cca. v 70% případů.

Určitě Vás budu informovat, jak dopadl můj pozměňovací návrh, protože jeho schválení by znamenalo velkou pomoc obětem trestních činů s majetkovou újmou, kde došlo k rozhodnutí trestním příkazem.

Jestli se chcete dozvědět o práci v zahraničním výboru klikněte zde

Politika

Mé pocity z inaugurace

Dne 8. 3. 2018 jsem se zúčastnil společného zasedání obou komor Parlamentu ČR konané u příležitosti inaugurace prezidenta ČR  Miloše Zemana.

Vznešená atmosféra v opravdu nádherných prostorách Vladislavského a po té Španělského sálu byla bohužel narušena předem připraveným předčasným odchodem paní poslankyně Němcové z ODS a následně dalšími poslanci a senátory TOP 09 v průběhu inauguračního projevu prezidenta ČR.

Co k tomu říci? Když opomenu skutečnost, že odešli v „pracovní době“ tak mne zaráží zejména to, že tito poslanci tzv. Demokratického bloku, kteří se neustále ohánějí demokracií, nejsou schopni demokraticky vyslechnout inaugurační projev hlavy státu, byť se s jeho obsahem jakkoliv neztotožňují.   

Já osobně to vůbec za projev odvahy nepovažuji. Naopak, za mne je to projev neslušnosti a neúcty k vlastnímu státu.

Region

Práce v regionu

Makáme

Jako rodákovi z Nového Jičína a člověku, který v tomto regionu dlouhodobě žije a pracuje, mi není lhostejná jeho budoucnost.

Proto jsem se v rámci své poslanecké práce, která nespočívá pouze v práci v Poslanecké sněmovně, ale rovněž v práci pro region a voliče, rozhodl vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci s 54 obcemi novojičínského regionu, ale také s firmami, které umožňují zaměstnávat občany z regionu.

Osobní setkání a návštěvy již proběhly v Hodslavicích, Hostašovicích, Pustějově, Petřvaldu, Libhošti, Hladkých Životicích a v Jeseníku nad Odrou. Všechna setkání mě velmi potěšila a přinesla mnoho informací.

Aktuálně další osobní setkání mne čeká v obcích:  Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice, Rybí, Štramberk, Studénka a Kunín

Jak jsem zmínil, chci vytvořit prostor pro vzájemnou komunikace s 54 obcemi. Zde jsou vypsané všechny obce z Novojičínského regionu, které chci navštívit.

Jsem přesvědčen o tom, že vzájemnou diskuzí o možnostech spolupráce, a sdílením problémů jednotlivých starostů jim budu moci ulehčit jejich nelehkou a zodpovědnou práci.

foto: ceskatelevize.cz Politika

Je EET protiústavní?

Nedávno se tématem diskuze v Poslanecké sněmovně stala opět elektronická evidence tržeb. Projednával se totiž návrh skupiny poslanců na zrušení zákona o EET. Své názory v diskuzi navrhovatelé opírali o citace z odlišného stanoviska skupiny ústavních soudců k nálezu Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona o EET. Toto disentní stanovisko vyvolalo již řadu emocí, pojďme se však podívat na fakta obsažená v nálezu Ústavního soudu.

Podstatou disentního názoru pěti soudců je především to, že s ním většina soudců Ústavního soudu nesouhlasí. Proto plénum Ústavního soudu dospělo k závěru, že zákon o elektronické evidenci tržeb není protiústavní. V odůvodnění nálezu byl dále konstatován zcela legitimní zájem na efektivním výběru daní a narovnání konkurenčního prostředí.

Ústavní soud vyhověl navrhovatelům jen částečně. Není bez zajímavosti, že návrh na zrušení zákona jako celku se opíral o namítané procesní chyby v legislativním procesu, nikoli o věcnou podstatu zákona. Tu stěžovatelé nenapadali. V procesu přijímání zákona o evidenci tržeb sice skutečně dle soudu došlo k procedurálnímu pochybení, to však nedostáhlo intenzity protiústavnosti.

Došlo ke zrušení pouze několika dílčích ustanovení napadeného zákona o EET. Zejména byla zapovězena evidence tržeb plynoucí z bezhotovostních převodů, neboť ty jsou pro stát dohledatelné i jiným způsobem.

Jako nedostatečně šetrnou k ochraně osobních údajů shledal Ústavní soud povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka, které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo.

Některá zmocňovací ustanovení byla zrušena, což v praxi bude znamenat, že nyní na půdě sněmovny budeme muset zákonem znovu upravit, které tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu a které tržby vyloučit úplně.

Posledním bodem nálezu je zrušení náběhu zbývajících etap EET. Nejedná se však o zrušení dalších etap, jak je často mylně veřejností vnímáno, ale spíše o jejich odsunutí v čase. Do procesu opět vstoupí sněmovna a svou většinou zváží, jaký další postup pro dvě předpokládané fáze zavádění EET zvolí.

Zákon o EET již navíc stihl prokázat pozitivní dopady na výběr daně. V loňském roce se vybralo dodatečných 5 mld. Kč. A firmy, resp. restaurace a hospody se po zavedení EET nezavírají, naopak počet registrovaných firem v  oboru pohostinství dále stoupá. Pokud jejich počet něco negativně ovlivňuje, pak je to zákaz kouření. 

foto: Česká televize