Politika

Jak je to s azylem?

Proč ČR dává azyl nelegálům?

Paní Šojdrovou moc nemusím, ale poukázala na zajímavou věc - jaktože dáváme azyl nelegálním migrantům když ANO prohlašuje že žádného nelegála nevezmeme? Paní Šojdrová řekla toto: „Mezitím Česká republika loni udělila 47 azylů a doplňkovou ochranu 120 dospělým, z toho asi 50 syrským uprchlíkům, kteří přišli do České republiky de facto ilegálně. Já nechci dělat nějakou partyzánštinu a brát do České republiky nelegálně děti bez doprovodu. Z 37 v podstatě ilegálních, nezletilých bez doprovodu, většina v Česku zůstala a dostala trvalý pobyt,“

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/syrie-sirotci-sojdrova-kdu-csl-recko-uprchlicke-tabory.A190328_145515_domaci_kop

Když sem přichází Syřané, tak přece procházejí přes bezpečné země, mají požádat o azyl tam. Proč nám ANO lže a dává azyl těm kterým jej nemá dávat?

František Černoch

Odpověď Jiřího Strýčka:

Vážený pane Černochu, děkuji Vám za Váš dotaz.

Opatřil jsem si všechny dostupné statistiky a obávám se, že nevím, jak paní Šojdrová došla k číslu 50ti nelegálních syrských uprchlíků s uděleným azylem.

Podrobné zprávy ministerstva vnitra o situaci v oblasti migrace za roky 2017 a 2018 obsahují následující fakta. V roce 2017 byl nelegální pobyt na území ČR zjištěn u 185 cizinců, kteří požádali o azyl na území ČR, z toho u 6 občanů Sýrie. V roce 2018 byl nelegální pobyt na území ČR zjištěn u 216 cizinců, kteří požádali na území ČR o azyl, z toho u 8 občanů Sýrie. V obou letech tedy z tzv. „nelegálů“ požádalo o azyl jen dohromady 14 Syřanů. Vás jistě zajímá počet Syřanů, u kterých byl zjištěn nelegální pobyt, a následně zažádali o mezinárodní ochranu, kterou i obdrželi. Vezmeme-li v úvahu délku azylového řízení, připadají ve vztahu k roku 2018 v úvahu zjevně jen žadatelé za rok 2017 a 2018. Otázka tedy zní, kolik z 14 žádajících Syřanů azyl nakonec obdrželo. Vězte, že bohužel taková statistika neexistuje. Z prosté úvahy však plyne, že i kdyby někdo z ilegálních migrantů ze Sýrie azyl nakonec dostal, nemohlo jich být 50, jak tvrdí paní Šojdrová.

Institut mezinárodní ochrany (zahrnuje i azyl) je určen pro všechny, kteří splní zákonem stanovené podmínky. Každá žádost o mezinárodní ochranu je vždy posuzována individuálně a řízení probíhá v souladu s platnou národní a mezinárodní legislativou i Ženevskou úmluvou o uprchlících. Osoba, která dorazí na území kteréhokoliv státu EU, byť bez platných dokladů, s úmyslem o mezinárodní ochranu požádat, není v tomto kontextu považována za osobu zneužívající azylovou proceduru. V situacích, ve kterých se uprchlíci nachází, často nemají možnost potřebné doklady získat, a ze své země doslova prchají. Pokud je následně v řízení o udělení mezinárodní ochrany prokázáno, že osoba měla legitimní důvody k odchodu ze své země, je jí mezinárodní ochrana přiznána i přes to, že vstoupila nelegálně do země, ve které hledá ochranu. Jinými slovy, pokud je této osobě mezinárodní ochrana udělena, nejde o zneužití azylového systému.

Jinou situaci představují osoby, které záměrně zneužívají azylových procedur k legalizaci pobytu na území. Typickým příkladem je osoba, která měla na území státu povolen legální pobyt, ovšem toto povolení k pobytu vypršelo a osoba se tak na území státu ocitá v nelegálním postavení. Dále však vykonává činnost, pro kterou zde povolený pobyt měla, až do chvíle, kdy je odhalena příslušnými orgány. V tuto chvíli požádá o mezinárodní ochranu, protože tak může po dobu celého řízení o udělení mezinárodní ochrany na území státu legálně pobývat. V konečném důsledku je ale s vysokou pravděpodobností její žádost o mezinárodní ochranu zamítnuta, protože nejsou shledány žádné důvody pro její udělení. Stejně tak se může jednat o osobu cestující za lepším životem do Evropy, která v prvním státu, do kterého dorazí, požádá o mezinárodní ochranu, aby se tak dostala do legálního postavení, a následně cestuje do jiné země Schengenu, kterou si předem vytipovala jako svou cílovou destinaci. Ovšem k takovému chování ji podaná žádost o mezinárodní ochranu neopravňuje. Pokud je taková osoba na území jiného státu zjištěna, je navrácena zpět do země, ve které původně o mezinárodní ochranu požádala, a to v souladu s Dublinským nařízením.

Zdroj: Parlamentní listy
Politika

Obstrukce, které brzdí sněmovnu

Dne 9. 5. byla ukončena 28. schůze  Poslanecké sněmovny.  Průběh jednání a jednotlivé body můžete najít na níže uvedeném odkazu.
Pokud byste měli konkrétní dotazy k některému z projednávaných bodů, rád Vám je zodpovím.
Nejvíce očekávaným bodem byla vratka ze senátu týkající se zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, kde bylo ke schválení třeba 101 hlasové většiny. Je to samozřejmě zákon, který rozděluje PS napříč politickým spektrem a vyvolává značné emoce zejména v opozičních řadách.
Zákon byl nakonec schválen, nicméně se stoprocentní jistotou lze očekávat, že opoziční strany a Senát napadnou tento schválený zákon u Ústavního soudu.
Osobně jsem hlasoval pro přijetí zákona, neboť jak jsem se již vyjádřil, od prvopočátku mi vadil způsob jakým byl tento zákon projednáván a schválen. Dále nejsem ztotožněn se způsobem ocenění navráceného majetku a se skutečností, že církev požaduje navrácení majetku, který je dnes v majetku měst a obcí a který byl přitom předmětem finančního vyrovnání státu s církvemi.
V rámci druhých čtení patřily k nejzajímavějším návrhy zákonů o státním zastupitelství, celostátním referendu, o státním občanství, o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
V prvém čtení bych zmínil zejména návrh zákon o realitním zprostředkování, který nastavuje nová pravidla pro makléře a realitní kanceláře.
Dále bych zmínil návrh předsedy PS Radka Vondráčka týkající ho se změn v jednacím řádu PS.  Hlavním cílem návrhu tohoto zákona bylo zefektivnění jednání PS.  Pro přípravu návrhu tohoto zákona byla zřízena komise, kterou tvořili poslanci napříč koaličním spektrem. Výsledkem hlasování však bylo zamítnutí, na kterém se paradoxně podíleli i poslanci opozičních stran,kteří se na přípravě tohoto návrhu zákona  sami podíleli v rámci činnosti expertní komise.
Největší lahůdkou bylo 3. čtení návrhu zákona o EET pro 3. a 4. vlnu.  Zde ODS společně s Piráty provedla obstrukci pomocí předložení 775 pozměňovacích návrhů na výjimky z EET týkajících se živností, které spadají do 3. a 4. vlny EET.   Je až dojemné, jak se ODS zaštiťuje  malými podnikateli a živnostníky tedy těmi stejnými,  kterým v roce 2013 v rámci Nečasova balíčku pozvedala daně a odvody.
Klasický případ obstrukce, který zablokuje práci sněmovny na několik dní.
Politika

Ohlédnutí za ÚPV a ZAV

V týdnu od 2. 4. – 5. 4. probíhal výborový týden v jehož rámci jsem se zúčastnil zasedání dvou výborů a to ÚPV a zahraničního výboru.

Zasedání ÚPV proběhlo dne 3.4. . a mělo na programu projednání Vládního návrhu zákona týkajícího se státních zastupitelství. Po dlouhé debatě byl zákon schválen. Osobně jsem se zdržel hlasování, protože si úplně nemyslím, že by si EU měla určovat, které trestní případy si bude vymezovat do své kompetence byť za spolupráce ze strany ČR.

Dále byly projednány návrhy poslanců Pirátské strany týkající se rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na kraje, obce atd.

Projednávání tohoto návrhu zákona bylo  přerušeno do další schůze ÚPV.

28. schůze ZAV se uskutečnila dne 4.4. Na programu byly velmi zajímavé body:

  • Informace náměstka minstra zahraničí Aleše Chmelaře týkající se průběhu zasedání Evropské rady.
  • S pozicí České republiky ke statusu Golanských výšin nás seznámil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa
  • Ing. Vladimír Bartl, náměstek ministryně průmyslu a obchodu nás seznámil se situací kolem vyžádaného odchodu zástupce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře ze setkání diplomatů na MPO.
Politika

Regionální týden s Milanem Hniličkou

Poslanecký týden                                      ¨

Jak jsem již několikráte deklaroval, za  nedílnou a velmi důležitou součást výkonu mého mandátu poslance považuji práci v regionu,  to znamená práci pro voliče, kteří mi dali svůj hlas.

Stejně jako v minulosti jsem v rámci poslaneckého týdne uskutečnil řadu návštěv starostů  obcí spadajících do mého regionu.

Navštívil jsem  obec  Starý Jičín, kde jsem se setkal s panem starostou a místostarostou.  Hlavním tématem jednání byla Palačovská spojka, problém který dlouhodobě  trápí nejen Starý Jičín, ale všechny přilehlé města a obce zatěžované nadměrnou kamionovou dopravou. Tento problém jsem již osobně řešil jak s ministrem doprava p.Ťokem tak i s panem ředitelem ŘSD MSK.  Pana starostu jsem ujistil, že danému problému se budu do budoucnosti i nadále věnovat a vyvinu veškeré své úsilí na urychlení dostavby Palačovské spojky.

Po návštěvě Starého Jičína mne čekala návštěva u paní starostky ve Vražném. Jedná se o rodnou obec přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele znaků dědičnosti Gregore Johanna Mendela. Paní starostka je ve své funkci nová, takže přivítal mou nabídku na jakoukoliv pomoc, která ji pomůže řešit problémy při výkonu její funkce starostky.

Další z mých setkání byla návštěva městě  Fulnek, kde jsem se setkal s paní starostkou. Jelikož se město Fulnek vyznačuje mnohými kulturními památkami jako Nový Jičín, řešili jsme problematiku rekonstrukcí kulturních památek ve vlastnictví města a jejich následné využití. Paní starostka se zajímala také o možnost zavedení dotační projektů,  které by se využily pro interní rekonstrukci škol a školek.

Navštívil jsem rovněž malou obec  Vrchy nedaleko Fulnek,  která má necelých 210 obyvatel. Musím konstatovat, že paní starostka, které působí ve své funkci již několik volebních období se o svou obec příkladně stará, což je i na celkovém vzhledu obce vidět.

Obec  Šenov u Nového Jičína jsem v rámci poslaneckých týdnů navštívil již podruhé. S novým panem starostou a místostarostou jsme dlouho konverzovali nad různými tématy, jako například evropské volby, doprava v regionu, nová multifunkční hala, dění v Poslanecké sněmovně a mnoho dalších témat.

Středu jsem zahájil návštěvou  v obci Veřovice, kde mne pan starosta seznámil s dopravní komplikací, která vznikla opakovanou rekonstrukcí cest. Dále mi byly představeny plány obce, které by měly zlepšit seniorskou péči v obci. Panu starostovi držím palce v jeho plánech a věřím, že život v obci bude mít i nadále stoupající úroveň.

Z Veřovic jsem pokračoval do druhého největšího města v novojičínském regionu a to do Kopřivnice. S panem starostou jsme hovořili o důležitosti podpory sportu a o fungování místních firem a jejich participaci na životě ve městě. Poslední návštěva byla v obci Lichnov. Pan starosta mi představil fungování obce, která je odkanalizovaná a plynofikovaná.  Tak, stejně jako řada dalších starostů si stěžoval na nárůst administrativy ze strany státu, která je zdržuje při jejich každodenní práci. Vyjádřil podnětnou myšlenku, zda by při vyhlašování dotačních titulů nebylo možné u každého projektu přiložit „návod“ na jejich zpracování v elektronické podobě tak, aby si obce nemusely najímat na toto zpracování drahé firmy.  Určitě námět na zamyšlení.

Pokud jste zaznamenali, v poslanecké sněmovně prošel návrh zákona o vytvoření Národní sportovní agentury. Tento zákon navrhuje změny financování a řízení sportu v České republice. Na základě toho jsem  zorganizoval a zaštítil s panem starostou Nového Jičína  Stanislavem Kopeckým seminář o Národní sportovní agentuře pro obce a sportovní zástupce v novojičínském regionu. Nemohl na semináři samozřejmě chybět Milan Hnilička, který prezentoval zákon o Národní sportovní agentuře.  O tento seminář byl velký zájem jak ze strany obcí, tak i zástupců jednotlivých TJ.  Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili semináře a také Milanovi Hniličkovi, který do Nového Jičína dorazil.

Tak to bylo z regionálního týden vše a teď mě čeká čtrnáctidenní „maraton“ v Poslanecké sněmovně, o kterém vás budu samozřejmě informovat.

JS

Politika

Zákon o celostátním referendu v ÚPV

ÚPV

Dne 20.3. se konala 38.schůze ÚPV . Mezi zásadní návrhy zákonů které se projednávaly byl návrh poslanců  Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové a dalších týkající se vydání ústavního zákona o celostátním referendu. Návrh zákona byl pojednán a doporučen pro projednání k druhému čtení v Poslanecké sněmovně.

Dalším zákonem byl vládní návrh zákona, kterým se mění u EET podmínky pro náběh 3. a 4. fáze EET, jenž byl pozastaven Ústavním soudem.  Tento vládní návrh byl rovněž odsouhlašen k projednání v rámci 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Určitě tento zákon i přes téměř zuřivý odpor Pirátů a ODS dotáhneme do zdárného konce

Dalším zákonem, jehož projednávání bylo ale přerušeno, byl tzv. zákon o množírnách psů z dílny TOP09.  Největší spor u tohoto zákona se týká výše trestních sazeb, které překračují výši trestních sazeb za činy páchané na lidech. Byl podán pozměňovací poslankyně profesorky Válkové a poslance Marka Bendy, kterým výši těchto sazeb upravují.  Osobně jsem tento zákon rovněž připodepsal, nicméně budu podporovat PN prof.Válkové a Marka Bendy, protože i já zastávám obdobný názor.

Zahraniční výbor

Ve stejném týdnu dne 20. a 21. března proběhla schůze ZAV, kde hlavním bodem bylo podání informace týkající se návštěvy premiéra ČR  p. Andreje Babiše v USA a jeho schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

S obsahem jednání nás seznámil p.PhDr. Martin Povejšil náměstek ministra zahraničních věcí.  Schůzka se týkala vzájemné obchodně-investiční a vědecko-technické spolupráce, spolupráce v oblasti obrany a dále energetické a kybernetické bezpečnosti.

Dalšími body jednání bylo projednávání  celé řady mezinárodních smluv s doporučením jejich schválení Poslaneckou sněmovnou a následnou ratifikací Vládou ČR

Politika

27. schůze Sněmovny

V týdnech od 4. - 11.3. pokračovala  27. schůze Poslanecké sněmovny, která byla přerušena a bude pokračovat ve variabilním týdnu od 25.3.2018

Nejdůležitější co se odehrálo v průběhu této schůze můžete najít na tomto linku http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12483

Nelze opomenout, že napříč opozicí rezonovalo téma „Mýtné Kapsch“ a Sněmovna namísto své práce opět suplovala policejní vyšetřovací činnost.  Jsem samozřejmě zastáncem toho,  ať se vždy vše řádně vyšetří, ale ať vyšetřuje Policie ČR a ne poslanci na půdě Poslanecké sněmovny.

Dalším opozičním „tématem“ byl předseda PS Radek Vondráček a jeho hra na kytaru na řečnickém pultu PS.  Toto téma jako obvykle uchopila poslankyně ODS pí. Němcová a další zástupci „demobloku“.

I když v té době pan poslanec Vondráček nebyl předsedou PS  a celý jednací sál PS byl v rekonstrukci, určitě by se našlo vhodnější místo k hudebnímu přednesu.  Nicméně otázka zní,  proč pí. poslankyně Němcová tak plamenně nevystupovala v době,  kdy se na pražském Hradě stříhal symbol státní moci – prezidentská standarta a věšely se červené trenýrky, nebo když 17. listopadu naházeli aktivisté věnce květin od prezidenta ČR a premiéra ČR do odpadkového koše. Stříhání standarty byla dle vyjádření některých zástupců „demobloku“  formou protestu a červené trenýrky jemnou formou recese. Tak opravdu nevím, úsudek ať si udělá každý sám.

www.psp.cz
https://www.mycdltraining.com/best-truck-driving-schools/ Politika

Mýty a fakta v případu Sagan

Případ českého řidiče kamionu odsouzeného ve Francii za pašování uprchlíků je mediální politickou bublinou

Až nepatřičně velkou mediální pozornost strhli někteří politici k případu českého řidiče Jiřího Sagana, který převážel Francií v nákladním prostoru kamionu 15 iráckých uprchlíků. Francouzský soud ho odsoudil za pašování migrantů k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Ústy některých našich politiků se mluví o skandálním selhání francouzské justice i policie, spiknutí proti „našim lidem“ i o nečinnosti českých úřadů v tomto případu.

Protože mediální realita bývá od skutečnosti často dosti vzdálená, prosadil jsem jako poslanec tento bod na program jednání zahraničního výboru sněmovny. Mohli jsme tak s kolegy o případu otevřeně hovořit se zástupci úřadů i odborníky, kteří se případem přímo zabývali. Ani nepřekvapí, že skutečnost vypadá poněkud jinak. Pojďme se podívat na fakta případu.

Ministerstvo zahraničních se věcí samozřejmě důkladně zabývalo. A to jak jeho diplomatická, tak i konzulární sekce. Svým charakterem totiž tento případ nevybočuje z celé řady obdobných případů, kterými se naše konzulární služba dennodenně zabývá. Pro zajímavost, denně jsou na celém světě v průměru zatčeni dva naši občané. Jedná se tedy z pohledu ministerstva o běžnou věc.

Pan Sagan je českým občanem, ale od roku 2012 žije trvale ve Španělsku. Jak jsem z jednání výboru pochopil, dlouhodobě pracoval i před přestěhováním do Španělska pro španělskou spediční firmu. Do Španělska se v roce 2012 přestěhovala i žena pana Sagana, přestože spolu manželé již 24 let nežijí.

Pan Sagan v červenci 2018 ve Francii slovy rozsudku „usnadnil či se pokusil usnadnit nezákonný vstup, pohyb či pobyt iráckých uprchlíků“. Kamion, který pan Sagan řídil, směřoval do Anglie. Pan Sagan v chladicím nákladovém prostoru převážel patnáct osob, které byly na francouzském území nezákonně. Navíc, převážel je způsobem nehumánním, v mrazicím boxu. Tyto podmínky ohrožovaly život uprchlíků.

Dle informací prezentovaných na jednání výboru je pan Sagan z pohledu francouzského práva recidivistou. V minulosti byl již odsouzen za případy nedodržování pravidelného odpočinku při řízení kamionu. Zřejmě i z tohoto důvodu byl za svůj čin odsouzen francouzským soudem nejprve k trestu odnětí svobody na 18 měsíců, s možností prominutí zbytku trestu po uplynutí poloviny trestu. Nepřijmul však tento rozsudek a odvolal se (jeho advokát podal kasační stížnost podle francouzského práva). Důvody neznáme, advokát je nesdělil.

U odvolacího soudu se potvrdila skutková podstata případu i důkazy. Pan Sagan se hájil tím, že o uprchlících nevěděl. Další tvrzené skutečnosti jsou však nejasné a vedou k nesrovnalostem. Záznam spediční firmy o dálkově sledované teplotě v přepravním prostoru však vypovídá o tom, že byl kamion za noc třikrát otevřen. Byl přitom z venku zaplombován a jediné klíče měl pan Sagan. Zvukům, které z nákladního prostoru vycházely, nevěnoval pozornost. Dveře kamionu nejevily známky násilí. V období předcházejícím jeho činu projel pan Sagan šestkrát stejnou trasu a vždy parkoval mimo hlídané parkoviště na odlehlém místě u lesa.

V lednu byl odvolacím soudem odsouzen k odnětí svobody na dva roky a zákazu vstupu do Francie na dobu 4 let. O rozsudku není důvodu pochybovat. Francie je právním státem s funkčním a nezávislým soudnictvím. Stejným měřítkem nahlíží i francouzské úřady na rozsudky našich soudů.

České ministerstvo zahraničí poskytlo panu Saganovi i jeho rodině veškerý konzulární servis, který je v takových případech našim občanům poskytován. Řidiči kamionů ve Francii v těchto případech využívají nepřetržité konzulární linky. Asistence zahrnuje i právní pomoc podle právního řádu daného státu. Plnou asistenci našich úřadů však rodina ani pan Sagan nevyužili. Pan Sagan dle mých informací s rodinou nekomunikuje. Rodina mu zaslala balík v období, kdy to ještě nebylo povoleno, nyní mu rodina nezasílá poštu ani balíky. Iniciativa zůstává pouze v rukou našich úřadů.

A mediálně se přetřásá i možnost přeložení pana Sagana k výkonu trestu do České republiky. Realita je bohužel taková, že o přeložení do ČR nikdo nepožádal. A to nemohou udělat úřady, žádost musí vzejít od pana Sagana nebo rodiny. Kdyby k tomu však došlo, nesmíme zapomenout, že pan Sagan trvale bydlí ve Španělsku, má však české občanství. Délka trvání trestu však spíše neodpovídá podmínkám přeložení do ČR. Trest je z tohoto pohledu krátký, jen vyřízení formalit na obou stranách zabere v těchto případech skoro rok.

Politika

Únorový ÚVP a ZV

Ústavně- právní výbor 

Dne 20.2. proběhla 36.schůze ÚPV  jehož hlavními body byly vládní návrhy zákona o zpravodajských službách České republiky, BIS a Vojenském zpravodajství a dále vládní návrh zákona týkající se odpovědnosti mládeže za protiprávní  činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Zahraniční výbor 

Dne 21.2. jsem se zúčastnil 26.schůze Zahraničního výboru PS ČR. Předmětem jednání bylo zejména schvalování zahraničních smluv, kde i já jsem zpravodajoval jako zpravodaj sněmovny dvě mezinárodní smlouvy týkající se Římských statutů.

Na tuto schůzi jsem inicioval zařazení mimořádného bodu jednání týkajícího se řidiče kamionu p. Sagana, který byl ve Francii zatčen a odsouzen za pašování uprchlíků z Francie do Velké Británie. Opět velké mediální téma pro opozici, která bez skutečných a podrobných znalostí  celé kauzy napadala vládu za nečinnost a za to, že se neumí postarat o své neprávem odsouzené občany.

Zástupci MZV nám poskytli aktuální informace týkající celé kauzy, jakož i informace ze soudního procesu, který proběhl ve Francii.

Dle mého názoru celý případ se odehrál jinak než je líčí média a opoziční strany.  Celou kauzu Vám přiblížím v svém dalším příspěvku.

Politika

Pokračující 26.schůze Poslanecké sněmovny

S úsměvem  jde všechno lépe. Začínáme druhou část 26. schůze PS

V rámci 26.schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem byl určen sněmovním zpravodajem dvou mezinárodních smluv týkajíc se změn v tzv.Římských statutech.

Ve čtvrtek 14. 2. byla v rámci variabilního týdne ukončena řádná 26. schůze PS Parlamentu ČR. O průběhu týkající se první části jsem Vás informoval již ve svém minulém příspěvku. Ve druhé části byla projednána a schválena celá řada nových zákonů a mezinárodních smluv, byly schváleny i zákony vrácené ze Senátu jako například insolvenční zákon a dále zákon o státní službě, který zvyšuje ministrům pravomoci v oblasti personálního obsazení ministerstev zejména ve funkcích státních tajemníků, kteří v rámci tzv. odpolitizace ministerstev měli  v mnoha případech vyšší pravomoci než samotný ministr a byli to ni, kteří de facto řídili ministerstva.

Jedním ze zákonů, které se projednávaly v rámci 26. schůze a který vzbudil obrovské emoce byl zákon o pobytu cizinců.

Nikdy jsem si nemyslel, že někdy budu svědkem něčeho takového, co se odehrálo v PS při projednávání tohoto zákona. Emoční smršť urážek, nadávek, pokřikování  zejména mezi poslanci SPD, ČSSD a  Pirátů posunula debatu na úroveň  restaurace 4.cenové skupiny. Docela mi bylo líto skupiny mladých studentů, kteří se přišli podívat na jednání zástupců nejvyššího zákonodárného sboru a byli přitom svědky něčeho takového.  Potkal jsem tuto skupinu studentů když odcházela ze Sněmovny a jen nevěřícně kroutili hlavami nad tím, čeho museli být svědky.

Pozitivní zprávou je, že po nekonečném obstruování ze strany tzv. Demobloku byl po osmém projednávání  propuštěn do prvního čtení a k projednávání do výboru návrh zákona týkající se 3. a 4. vlny EET.  Zejména u ODS, která  se při obstrukcích zaštiťovala drobnými řemeslníky to beru jako očistu jejich vlastního svědomí za to, co těmto drobným živnostníkům způsobili v roce 2013 Nečasovým „daňovým balíčkem“. Argumenty o tom, že spousta malých a vesnických hospod musela ukončit provoz kvůli EET jsou liché a zavádějící. Jestliže hospodský zavře hospodu kvůli EET tak je na tom něco špatně, ale EET to rozhodně není.

Opravdu velké poděkování a obdiv ministryni financí paní Schillerové za její nebetyčnou trpělivost a obětavost při nekonečných a v mnoha případech neplodných debatách v rámci projednávání tohoto návrhu zákona.

Politika

35. schůze ÚPV

Dne 6.2. se uskutečnila 35. schůze ÚPV, na kterém jsme schválili návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech  a to po druhém čtení ve PS Parlamentu ČR

Po druhém čtení jsme rovněž schválili návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a dále senátní návrh zákona o státním občanství České republiky.

Dále jsme projednali a vzali na vědomí zprávu podvýboru ÚPV pro justici a soudní samosprávu týkající se nezávislosti justice, tématu, které v minulých dnech hýbalo politickým a mediálním světem.

Nejdůležitějším výstupem z této zprávy byla skutečnost, že s přihlédnutím k vysvětlením a informacím prezentovaných pozvanými hosty JUDr. Baxou, doc.JUDr.Vojtěchem Šimíčkem Ph.D. a Ing.Vratislavem Mynářem bylo kontatováno, že nezávislost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebyla podle vyjádření pozvaných soudců projednávanou komunikací s prezidentem republiky a kancléřem Vratislavem Mynářem ohrožena.