Politika

Zasedání zahraničního výboru

S ohledem na turbulentní vývoj událostí na mezinárodní politické scéně a to zejména s ohledem na události v Sýrii zasedal zahraniční výbor i na dvou mimořádných schůzích.

- první schůze se konala dne za účasti členů zahraničního výboru a zástupců Ministerstva zahraničních věcí a Vojenského zpravodajství

- druhá schůze se konala jako společná schůze zahraničního výboru a výboru pro obranu, kterého se kromě přizvaných odborníků zúčastnil i předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministryně obrany Ing. Karla Šlechtová

Na obou schůzkách byly podány podrobné informace o celkové situace a stávajícím dění v Sýrii.

- další mimořádná schůzka se konala za přítomnosti tureckého velvyslance v ČR na které nás informoval o postoji Turecka k aktuálnímu dění v Sýrii

Řádné schůze  zahraničního výboru se konaly ve dne 25. 26. dubna. Hlavními body programu bylo:

- schvalování celé řady mezinárodních smluv a doporučení Poslanecké sněmovně jejich ratifikaci. K těm nejdiskutovanějším patřila ratifikace smlouvy o dvojím zdanění mezi ČR a Republikou Kosovo, ČR a Ghanskou republikou. Dále vládní návrh Smlouvy mezi vládou  ČR a vládou Republiky Kazachstán o spolupráce v boji proti trestné činnosti

Mezi nejzajímavější body druhého dne zasedání zahraničního výboru patřila:

- informace o průběhu a výsledcích řízení s čínskými křesťany

-  informace o tureckých vojenských  akcích na území Sýrie, které byly skvěle prezentovány pracovníky Vojenského zpravodajství

- posledním bodem této řádné schůze zahraničního výboru byla návštěva BIS, kde nám byly představiteli BIS podány informace týkající se přítomnosti ruských zpravodajských služeb na českém území.

V rámci měsíce dubna se dne 11. 4. konala první schůze podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy, jehož  jsem byl s ohledem na své předcházející profesní zaměření a odborné znalosti, zvolen předsedou.

Na svých stránkách Vás budu samozřejmě pravidelně informovat o činnosti tohoto podvýboru

 

Politika

Poslanecká sněmovna

V rámci 6. a 7. schůze Poslanecké sněmovny se projednala celá řada návrhů zákonů, smluv a pozměňovacích návrhů k jednotlivým zákonům.  Zákony byly projednávány v rámci legislativního procesu v prvním čtení s přikázáním do jednotlivých garančních výborů k dalšímu projednání, v druhém čtení a následně byly projednány i zákony v posledním tzv. třetím čtení, kde jsou zákony finálně schvalovány.

Z důvodu blokací jednání schůze Sněmovny stranami Demokratického bloku se v rámci 7. schůze Poslanecké sněmovny nepodařilo všechny zákony projednat a schválit, takže 7. schůze pokračovala i v tzv. variabilním týdnu od 19. 3- 25. 3. v rámci kterého se program 7. schůze Poslanecké sněmovny dokončil.

Rád bych se zde pozastavil u některých zákonů, které se projednávaly ve třetím čtení

Zákon o EET týkající se náběhu a pravidel pro 3. a 4. vlnu navržený ministerstvem financí nám bohužel jen o několik hlasů neprošel. Paní ministryně financí Schillerová připravuje další návrh, který určitě prosadíme, protože se jedná o nosný bod našeho volebního programu.

Daňový řád EU – DAC 5  -  tento zákon vyvolal celou řadu emocí jak při projednávání v rámci jednotlivých čtení v PS, tak i při diskuzích v garančních výborech.

Jedná se o implementaci směrnice EU do zákonné legislativy ČR. Největší diskuze v rámci schvalovacího procesu tohoto zákona   byla k pozměňovacímu návrhu poslance Pirátské strany Jakuba Michálka, který by mohl vést k prolomení mlčenlivosti advokátů a notářů, což bylo právě ze strany notářské a advokátní komory nejvíce kritizováno.  Při eventuálním schválení navržené podoby zákona byla opozice připravena podat stížnost u Ústavního soudu.

Po dlouhých debatách a diskuzích byla schválena varianta DAC5 navržená ústavně-právním výborem, která neobsahovala pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka, naplnila ale implementační povinnost EU a byla v této podobě akceptována i ze strany ministerstva financí.

Musím se pozastavit ještě u jednoho zákona a to u zákona o střetu zájmů č.159/2006 a jeho novele č.14/2017, která nabyla účinnost k 1. 9. 2017, a ke kterému je nyní podávána celá řada pozměňovacích návrhů zejména ze strany poslanců KDU-ČSL a STAN

Novelizace tohoto zákona je veřejnosti známa spíše jako „lex Babiš“, a ve své podstatě znamená podání kompletního majetkového přiznání, často označovaného jako „majetkový striptýz“ do registru oznámení jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti a to všemi veřejnými funkcionáři ke dni jejich zvolení do funkce. Nahlížení do registru oznámení je možné prostřednictvím veřejné datové sítě, je bezplatné a může do něj nahlížet každý občan ČR v rozsahu stanoveném tímto zákonem.    

V loňském roce v Poslanecké sněmovně pro tuto novelu zákona hlasovali poslanci všech politických stran s výjimkou poslanců Hnutí ANO, kteří novelu zákona o střetu zájmu nechválili. 

Novela zákona samozřejmě okamžitě vyvolala velký odpor u veřejných funkcionářů zejména na komunální úrovni – uvolnění zastupitelé, neuvolnění starostové, místostarostové a radní. Důsledky schválení této novely se stávají palčivými zejména nyní před blížícími se komunálními volbami. Spousta starostů, místostarostů, radních a zastupitelů zejména v malých obcích a městech nechce kandidovat, neboť dostupnost informací o jejich majetkových poměrech může často  vyústit do osobních a sousedských rovin a může vést k zášti, vyloučena nejsou ani anonymní udání.

Je nyní velmi zajímavé sledovat, jak zejména zástupci STAN a KDU-ČSL, ti kteří tuto novelu v roce 2017 schválili, se v rámci svých pozměňovacích návrhů zaštiťují  možnými problémy při sestavování kandidátek do komunálních voleb.

Ptám se tedy. Kde byli při schvalování dané novely? Určitě museli velmi dobře vědět, do jaké hloubky novela zákona o střetu zájmů jde, a přesto ji schválili. Kdyby takto uvažovali, nemusela by Poslanecká sněmovna znovu plýtvat časem a penězi daňových poplatníků nad změnou zákona, který není v platnosti ani půl roku.

Je více než zřejmé, že tento zákon nebyl schválen v obecném zájmu, nýbrž účelově pro jednotlivost a proti jednotlivci.

JS

Politika

Pozměňovací návrh

Podaná ruka poškozeným trestnou činností

Tento týden jsem na jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny prosadil pozměňovací návrh, který má za cíl zlepšit uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem. Podařilo se mi tak ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti napravit nežádoucí stav, kdy se od ledna 2018 začaly vyplácet majetkové trestní sankce jen těm poškozeným, jejichž nárok byl zachycen v odsuzujícím rozsudku. V minulém volebním období sněmovny totiž možnost výplaty ze zákona omylem vypadla pro nároky z tzv. trestních příkazů.

Chyba se stala v roce 2016 v důsledku velkého množství pozměňovacích návrhů k původnímu  zákonu o použití peněžních prostředků (zákon č. 59/2017 Sb.). Před vydáním tohoto zákona mohli poškození svůj majetkový nárok z trestního řízení vymáhat pouze exekučně v civilním řízení. Od ledna 2018 se peněžní prostředky získané výkonem majetkové sankce a zpeněžením věcí propadlých nebo zabraných  neodvedou do státního rozpočtu, ale na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti. Z něj pak na žádost ministerstvo uspokojuje nároky poškozených, a to vždy zcela nebo zčásti podle výše peněžních prostředků získaných z majetkových trestních sankcí uložených v daném konkrétním trestním řízení. Nechtěně však  došlo k zúžení rozsahu působnosti tohoto zákona tak, že se podle něj nepostupuje v případě majetkových trestních sankcí uložených trestním příkazem.

Smyslem mého pozměňovacího návrhu je narovnání postavení a možností všech poškozených, bez ohledu na to, zda v jejich konkrétním případě bylo rozhodnuto rozsudkem nebo trestním příkazem. Chci prosadit, aby bylo možné uspokojovat i majetkové nároky poškozených tam, kde bylo rozhodnuto trestním příkazem. Vždyť majetkové trestní sankce jsou právě trestními příkazy ukládány až v 70 % všech případů. Statistika říká, že například v roce 2016 bylo uloženo celkem 5 193 peněžitých trestů, z toho trestním příkazem 3 686, tedy skoro 71 %. Je třeba dodat, že můj pozměňovací návrh nepřináší žádné významné nové finanční dopady nad rámec těch, které byly v minulých letech dohodnuty při přípravě vládního návrhu zákona č. 59/2017 Sb. a se kterými se kalkulovalo při přípravě státního rozpočtu na rok 2018.

Podle zkušeností se v České republice jako nejpalčivější jeví být potřeba zlepšit uspokojování konkrétních majetkových nároků poškozených. Vedle výše uvedeného zákona byl k obecné podpoře a pomoci obětem trestné činnosti již přijat zákon o obětech trestné činnosti. Využití výnosů z majetkových trestních sankcí je proto nyní zacíleno na konkrétní majetkové nároky konkrétních osob poškozených trestným činem. Věřím, že můj pozměňovací návrh přijatý ústavně právním výborem najde podporu i na plénu sněmovny a že bude podanou rukou tisícům každoročně trestnou činností poškozených osob.

Politika

Zahraniční výbor

Agenda zahraničního výboru je závislá na zahraniční politice státu. Pokud jde o legislativní činnost, zabývá se výbor jen zákony s cizím prvkem. Hlavní činností je jednání o souhlasu s mezinárodními smlouvami. Je garantem všech zahraničních smluv bez ohledu na jejich věcný obsah. Výbor rovněž projednává příslušné kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu a státního závěrečného účtu. Výbor kontinuálně sleduje i jednotlivá témata zahraniční politiky EU.

Zahraniční výbor udržuje kontakty s partnerskými výbory v Evropě i ve světě a reprezentuje parlamentní dimenzi zahraniční politiky České republiky. Přijímá také nové designované velvyslance  České republiky.

V rámci zasedání zahraničního výboru jsem možnost zúčastnit se velmi zajímavých debat a diskuzí týkajících se např.

Extradičního řízení v případu Sáliha Muslima za účasti prezidenta Policie ČR, zástupců BIS a UZIS. Velmi zajímavá byla rovněž debata týkající se aktuální politické situace na Slovensku za účasti velvyslance Slovenské republiky v ČR pana Petera Weisse.

V rámci zasedání ZAV jsme navštívili zámek Štiřín, kde se konala panelová diskuze o aktuálním zahraničně politickém dění, stuaci v Turecku a zadržení Sálima Muslima, ekonomické diplomacii a ekonomické a rozvojové spolupráci s mimoevropskými a rozvojovými zeměmi. Kromě členů ZAV se diskuze zúčastnili pan ministr zahraniční věcí Martin Stropnický a odborní náměstci ministra MZV pan JUDr. Smolek a Ing. Martin Tlapa.

Mezi nejzajímavější patřilo setkání s velvyslancem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska p.J.E.Nick Archera, který nám podal informace o aktuálním vývoji v kauze Sergeje Skripala a ve vztazích Velké Británie k Ruské federaci.

O práci v ústavně- právním výboru se dozvíte zde.

Politika

Ústavně- právní výbor

Ústavně-právní výbor se řadí mezi nejdůležitější výbory zřizované Poslaneckou sněmovnou. Projednává zákony k nímž má zákonodárnou iniciativu za vládu, Ministerstvo spravedlnosti. Nejvýznamnější zákonodárnou oblastí je projednávání ústavních zákonů. Dále se výbor zabývá revizemi občanského práva, trestního práva hmotného i procesního.  Další oblastí jsou úpravy obchodního práva a institucionálního zajištění soudnictví a veřejné žaloby a zákony týkající se exekucí. V rámci rozpočtové činnosti projednává návrhy rozpočtu a státního závěrečného účtu kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu a Ústavu pro studium totalitních režimů. Práce v ústavně-právním výboru je velmi různorodá a náročná, neboť cca. 70% zákonů, nebo pozměňovacích návrhů je delegována k projednání v ÚPV.

Jen pro informaci, na ÚPV, který se bude konat 28.3. bude nutno projednat asi 10 různých návrhů zákonů buď od poslanců, nebo vlády ČR. Mezi nejzajímavější bude určitě patřit projednávání zákona, kterým se se mění zákon o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – zdanění církevních restitucí a dále změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky.

Na tomto zasedání ÚPV budu i já předkládat svůj pozměňovací návrh k zákonu č.59/2017 Sb. Můj pozměňovací návrh má za cíl zlepšit uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem. Smyslem mého pozměňovacího návrhu je to, aby bylo možno uspokojovat i majetkové návrhy poškozených tam, kde bylo rozhodnuto „pouhým trestním“ příkazem, k čemuž v dnešní době dochází cca. v 70% případů.

Určitě Vás budu informovat, jak dopadl můj pozměňovací návrh, protože jeho schválení by znamenalo velkou pomoc obětem trestních činů s majetkovou újmou, kde došlo k rozhodnutí trestním příkazem.

Jestli se chcete dozvědět o práci v zahraničním výboru klikněte zde

Politika

Mé pocity z inaugurace

Dne 8. 3. 2018 jsem se zúčastnil společného zasedání obou komor Parlamentu ČR konané u příležitosti inaugurace prezidenta ČR  Miloše Zemana.

Vznešená atmosféra v opravdu nádherných prostorách Vladislavského a po té Španělského sálu byla bohužel narušena předem připraveným předčasným odchodem paní poslankyně Němcové z ODS a následně dalšími poslanci a senátory TOP 09 v průběhu inauguračního projevu prezidenta ČR.

Co k tomu říci? Když opomenu skutečnost, že odešli v „pracovní době“ tak mne zaráží zejména to, že tito poslanci tzv. Demokratického bloku, kteří se neustále ohánějí demokracií, nejsou schopni demokraticky vyslechnout inaugurační projev hlavy státu, byť se s jeho obsahem jakkoliv neztotožňují.   

Já osobně to vůbec za projev odvahy nepovažuji. Naopak, za mne je to projev neslušnosti a neúcty k vlastnímu státu.

foto: ceskatelevize.cz Politika

Je EET protiústavní?

Nedávno se tématem diskuze v Poslanecké sněmovně stala opět elektronická evidence tržeb. Projednával se totiž návrh skupiny poslanců na zrušení zákona o EET. Své názory v diskuzi navrhovatelé opírali o citace z odlišného stanoviska skupiny ústavních soudců k nálezu Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona o EET. Toto disentní stanovisko vyvolalo již řadu emocí, pojďme se však podívat na fakta obsažená v nálezu Ústavního soudu.

Podstatou disentního názoru pěti soudců je především to, že s ním většina soudců Ústavního soudu nesouhlasí. Proto plénum Ústavního soudu dospělo k závěru, že zákon o elektronické evidenci tržeb není protiústavní. V odůvodnění nálezu byl dále konstatován zcela legitimní zájem na efektivním výběru daní a narovnání konkurenčního prostředí.

Ústavní soud vyhověl navrhovatelům jen částečně. Není bez zajímavosti, že návrh na zrušení zákona jako celku se opíral o namítané procesní chyby v legislativním procesu, nikoli o věcnou podstatu zákona. Tu stěžovatelé nenapadali. V procesu přijímání zákona o evidenci tržeb sice skutečně dle soudu došlo k procedurálnímu pochybení, to však nedostáhlo intenzity protiústavnosti.

Došlo ke zrušení pouze několika dílčích ustanovení napadeného zákona o EET. Zejména byla zapovězena evidence tržeb plynoucí z bezhotovostních převodů, neboť ty jsou pro stát dohledatelné i jiným způsobem.

Jako nedostatečně šetrnou k ochraně osobních údajů shledal Ústavní soud povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka, které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo.

Některá zmocňovací ustanovení byla zrušena, což v praxi bude znamenat, že nyní na půdě sněmovny budeme muset zákonem znovu upravit, které tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu a které tržby vyloučit úplně.

Posledním bodem nálezu je zrušení náběhu zbývajících etap EET. Nejedná se však o zrušení dalších etap, jak je často mylně veřejností vnímáno, ale spíše o jejich odsunutí v čase. Do procesu opět vstoupí sněmovna a svou většinou zváží, jaký další postup pro dvě předpokládané fáze zavádění EET zvolí.

Zákon o EET již navíc stihl prokázat pozitivní dopady na výběr daně. V loňském roce se vybralo dodatečných 5 mld. Kč. A firmy, resp. restaurace a hospody se po zavedení EET nezavírají, naopak počet registrovaných firem v  oboru pohostinství dále stoupá. Pokud jejich počet něco negativně ovlivňuje, pak je to zákaz kouření. 

foto: Česká televize

Osobní

Vaše dotazy

Dotaz č. 1

Dobrý den, vážený pane Strýčku. Nevím, zda jako nováček budete v otázce ústavního práva chytřejší než já, ale předpokládám, že ano, když jste člen ústavně-právního výboru. Jestliže vláda nezíská důvěru a přijde na druhý pokus, zas ji bude sestavovat zase Babiš. Může navrhnut i stejné ministry? Nebo musí se vůbec něco změnit? Je nějaká podmínka, kterou musí při opakovaném pokusu o získání důvěry premiér (nebo ve třetím pokusu předseda sněmovny) splnit?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Naše Ústava tuto problematiku podrobně neupravuje. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky, právně ale není ve svém výběru ničím vázán. Stejně je tomu v případě třetího pokusu u předsedy Poslanecké sněmovny. V našem ústavním systému je úloha předsedy vlády dominantní a je zcela na předsedovi vlády, jaké ministry do vlády nominuje, a to bez ohledu na to, o který pokus pro sestavení vlády se jedná. Platné znění Ústavy však požaduje, aby důvěru získala vláda jako celek. Věřím však, že se důvěru podaří získat již první vládě pana Babiše. 

Dotaz č. 2

Nepřijde vám, že se soud mezi Zemanem a vnučkou Peroutky nějak moc vleče? Jako kdyby soudy nevěděly, jak rozhodnout, a tak se to potáhne do té doby, než Zeman ve funkci skončí. I když je pravda, že těch kauz, co se táhnou je hodně. Jaká opatření na zkrácení délky soudního řízení navrhujete jako zákonodárce?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že soudní spor mezi potomky Ferdinanda Peroutky a Českou republikou trvá téměř necelé tři roky. Za tu dobu však už soudy rozhodly věc v první instanci, rozhodly i o odvolání a nyní rozhoduje Nejvyšší soud o dovolání. Věc je zároveň předmětem exekuce. 

V obecné rovině s Vámi ale souhlasím, že je potřeba urychlit délku soudních řízení. Z pohledu legislativy a mojí práce ve sněmovním ústavněprávním výboru by k naplnění tohoto cíle mělo významně přispět několik chystaných novelizací.

V prvé řadě budeme projednávat nový civilní řád soudní a trestní řád, dále pak nový exekuční řád a zákon o hromadných žalobách. Nový zákon o soudech a soudcích zavede transparentní pravidla pro přípravu, výběr, hodnocení, vzdělávání a kariérní postup soudců. Soudní řízení by měla urychlit i nová úprava kárného řízení soudců a státních zástupců a nový zákon o znalcích. V neposlední řadě ke zrychlení přispěje i elektronický soudní spis, čímž odstraníme průtahy a umožníme soudnímu personálu věnovat se případům namísto mechanickým činnostem.

Dotaz č.3

Dobrý den, pane poslanče, když teď všichni tepou Babiše za Čapí hnízdo, můžete mi zjistit, zdali se někdo z poslanců zajímá o odkup prasečáku v Letech? Z netu jsem se dozvěděl, že odhad byl asi poloviční proti dohodnuté ceně. Tam by stát přišel o více než 200 milionů a to jsou nejméně 4 Čapí hnízda.

Děkuji za odpověď.

Staněk

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Vážený pane Staňku, děkuji Vám za Váš dotaz. Pokud je mi známo, schválila odkup minulá vláda jednomyslně a smlouva již byla uzavřena. Neznám názory mých kolegů, ale z mého pohledu se jedná o uzavřenou záležitost.

Dotaz č. 4

Zdanění církevních restitucí.

Jak to, že je ve vašem prohlášení něco, s čím ministr, pod kterého problematika spadá, nesouhlasí? Brabec se chvástal, jak vaše vláda funguje, ale je to opravdu tak? Řada ministrů jsou nováčci, co nemají s ANO nic společného (tvrdí Babiš). Tak jak víte, že v zásadních věcech budete jednat jako jeden celek? A vy osobně se zdaněním restitucí souhlasíte? Nebylo by spíš lepší přehodnotit částku, kterou církve dostali, a zda je jejích nárok oprávnění? Není ale zdanění spíše zlodějna?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Děkuji Vám za dotaz. Hnutí ANO 2011 k návrhu zdanění církevních restitucí zastávalo vždy konzistentní názor a podporuje zdanění těchto finančních náhrad. Na mysli zjevně máte ministra kultury. Ministr sice vyjádřil svůj nesouhlas, vláda ale rozhoduje jako celek. Ministr kultury vyjádřil respekt k přijatému rozhodnutí vlády a uvítal navrhovaný přesun této agendy pod ministerstvo financí, spolu s agendou platů duchovních. S tímto uspořádáním kompetencí měl již dříve vyjádřit souhlas i dnes už bývalý ministr kultury. Já osobně s návrhem rovněž souhlasím, protože pokud výše náhrady značně převyšuje skutečnou hodnotu vraceného majetku, vzniká dodatečný majetkový prospěch, který je potřebné zdanit. I metoda zdanění je dle mého názoru ústavně konformní. Otevírat výši náhrad jiným způsobem by dle mého názoru mohlo být shledáno protiústavním.

Dotaz č. 5

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se mezi členy ANO najde někdo s ,,gulema", kdo by dokázal Babiše přimět, aby se u soudu očistil (když je přesvědčen o své nevinně) a mohla vzniknout vláda a skončit tohle handrokování? Ono když je obvinění premiér tak to logicky vzbuzuje nejvíce zájmu, což podle mě ve finálně škodí celé straně. Takhle je skoro půl roku od voleb a neřeší se nic jiného, než Čapí hnízdo. Poslanci ANO to v minulém volebním období nedokázali, ale teď přišlo řada nových, včetně vás, i když jak jsem včera poslouchal vaší kolegyni Malou tak pochybuji, že myslí vlastní hlavou a není jen další Babišovou loutkou

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Celostátní výbor hnutí ANO potvrdil předsedu hnutí Andreje Babiše jako kandidáta na premiéra pro vyjednávání o nové vládě. Stejně rozhodl i náš poslanecký klub. Dle mého názoru je to jediná možnost, jak dosáhnout funkčního uspořádání kabinetu, které by odráželo vůli voličů.

Dotaz č. 6

Není paradoxem politiky (aspoň u nás), že vítěz voleb to má nejtěžší a k tomu, aby mohl sestavit vládu musí hodně slevit, což se ve výsledku projeví negativně na preferencích vítězné strany, a proto po dalších volbách často končí v opozici? Nemáte to lehké, ale ruku na srdce, vy jste to ČSSD v minulém volebním období také vůbec neulehčili. Možná, byla chyba, že jste tak ostře proti všem vystupovali a teď se vám to vrací jako bumerang. Nemyslíte?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Děkuji Vám za dotaz. Vítěz po dalších volbách v opozici většinou nekončí. I naše krátká polistopadová historie ukazuje, že vládní složení kopíruje delší cykly, než je období fungování jedné vlády. Pamatujeme sérii vlád ODS i sérii vlád ČSSD. Souhlasím s Vámi v tom, že vítěz to nemá lehké. Vyjednávací váha potenciálního koaličního partnera je vždy násobně větší než jeho skutečný volební zisk. Vzpomeňme na doby, kdy si malé politické strany pravidelně po volbách jako nejmenší koaliční strany diktovaly podmínky a získaly pak větší počet ministerstev, než by odpovídalo jejich volebnímu výsledku. Domnívám se ale, že dosavadní vývoj jednání o složení případné koaliční vlády rozhodně nebudí dojem, že by se hnutí ANO nechalo zahnat do kouta a snažilo se sestavit vládní koalici za každou cenu. Uvidíme, co další jednání vyjednávacích týmů i schůzky u pana prezidenta přinesou, vše je ještě otevřeno.

Zdroj: Parlamentní listy