Region

Regionální týden

Mezi velmi zajímavá jednání, která jsem absolvoval v průběhu poslaneckého týdne patřila i schůzka se starostou Fulneku Ing. Petrem Erteltem.

Nové vedení města si vytýčilo nemalé cíle zejména ve zbudování nové MŠ,  rozvoji cestovního ruchu,  výstavby nových bytů, revitalizace centra města a obnovy kulturních památek, kterými město Fulnek oplývá. Právě o těchto záměrech jsme s panem starostou vedli rozsáhlou a poměrně podrobnou debatu. Dospěli jsme k společnému závěru, že krásný a starobylý Fulnek si tyto změny určitě zaslouží, a samozřejmě  i já budu rád nápomocen při realizaci uvedených záměrů.

Region

Pracovní návštěvy v regionu

Stejně jako v minulém jsem tento týden navštívil několik starostů měst a obcí jako např. Bílovce a Studénky.

S paní starostkou Bílovce Renatou Mikolašovou jsme vedli diskuzi na téma  koronavirové epidemie a jejího dopadu na chod a každodenní život ve městě. Dle vyjádření paní starostky se i přes prvopočáteční problémy, díky práci celé radnice a vedení města,  podařilo situaci zvládnout bez zásadních  negativních dopadů. Paní starostka ocenila i finanční pomoc státu, která zmírní negativní finanční dopad do rozpočtu měst a obcí.

S panem starostou Studénky Liborem Slavíkem jsme kromě otázky korovinarové epidemie řešili otázku dotace Ministerstva zemědělství pro vybudování suchého poldru P7. Obec Studénka byla v letošním roce postižena opakovanými povodněmi a vybudování tohoto poldru má pro Studénku zásadní význam kvůli ochraně před povodněmi. Panu starostovi jsem přislíbil pomoc pro urychlené poskytnutí této dotace. Dalším tématem byla výstavba mimoúrovňového  železničního přejezdu na místě přejezdu, na kterém v roce 2015 vinnou polského řidiče kamionu došlo ke střetu kamionu s projíždějícím Pendolinem  při kterém zahynuli 3 lidé. Jedná se o celkovou investici ve výši přibližně 700 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva dopravy.  Panu starostovi jsem přislíbil svou osobní angažovanost při jednáních s Ministerstvem dopravy.

Region

Jak se žije firmám a obcím v době pokoronavirové?

V tomto týdnu jsem navštívil několik firem, jednou z nich byla i firma BikeFun International se sídlem v Kopřivnici. Jedná se o firmu zabývající se výrobou sportovních a rekreačních kol. O situaci na počátku  koronavirové pandemie,  jakož i o stávající  situaci jsem diskutoval s holandským majitelem firmy p. Rob van Wijngaardnem a výkonným ředitelem firmy p. Stanislavem Matušů.

Stejně jako u ostatních firem jsme se shodli na tom, že začátky byly velmi obtížné a nejasné, nicméně i zde oba pánové jednoznačně  velmi kladně hodnotili všechna vládní anti-covidová opatření, která vláda učinila za účelem zmírnění dopadů této pandemie. Tato opatření jednoznačně pomohla firmám překlenout to  nejsložitější období začátku pandemie a restartovat jejich chod. Pan Wijngaarden ohodnotil vládní kroky jako jedny z nejlepších, nejrychlejších a nejefektivnějších v rámci Evropy.

Kromě toho jak se žije firmám, mne samozřejmě zajímala i pokoronavirová situace v obcích. Jedněmi ze starostů, které jsem navštívil, a se kterými jsem měl velmi zajímavou diskuzi byl p. starosta Bordovic Ladislav Matúš a p. starosta Bernartic nad Odrou ‎Tomáš Horut. I z jejich úst zaznělo, že zejména v počátcích koronavirové krize byla řada nejasností a problémů, zejména v zásobování hygienickými rouškami a dezinfekčními prostředky. Postupem času zejména díky jednotlivým vládním opatřením, která byla ze strany starostů hodnocena pozitivně, se situace v obcích stabilizuje a obce se vracejí do běžného normálu.

V průběhu léta se chystám navštívit i další obce a firmy a o tom nejzajímavějším Vás určitě budu informovat na svých stránkách.

Závěrem krátká osobní poznámka. Po vypuknutí celosvětové pandemie Covid-19 ani u nás zpočátku  nikdo přesně nevěděl  jak se tato nemoc bude chovat, rychlost jejího šíření a rozsah jejího dopadu. Všechna opatření a rozhodnutí se činila prakticky z hodiny na hodinu na základě aktuální situace. Možná  se některá opatření mohla udělat jinak, možná lépe, možná dříve. To však v té době omezeného rozhodovacího prostoru nikdo nevěděl. Nevěděla to ani samotná opozice, která svou bitvu započala po jejím skončení.

Připomíná mi to jeden krásný citát od Napoleona Bonaparte

„Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které zvládne i nejhloupější poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát válku, která již skončila“

Region

Lednový regionální týden

Tak je za námi další poslanecký týden, který jsem strávil jak jinak, než prací v regionu. I když jsem v průběhu dvou posledních let navštívil starosty všech obcí a měst v regionu, neznamená to, že naše vzájemná komunikace končí. Naopak, spolupráce a komunikace musí fungovat i do budoucna, protože problémů a úkolů při jejichž řešení mohu, a chci být starostům nápomocen je stále dost. Kanalizace, čističky odpadních vod, dostavby škol a sportovišť, chodníků a veřejných komunikací, Palačovská spojka atd. To je jen malý průřez problémů,  kterými se v součinnosti se starosty zabývám. Jednou z navštívených obcí byly Hladké Životice, které v současnosti čeká velká změna v podobě výstavby průmyslového objektu na výrobu součástek pro šicí stroje. Další z navštívených obcí, která zasluhuje pozornost je obec Rybí v jejímž čele stojí paní starostka, která v současné době dokončuje realizaci projektu čističek odpadních vod pro každou domácnost. Tento projekt získal značnou podporu i u ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se s paní starostkou sešel osobně. Paní starostka je velký nadšenec pro ochranu životního prostředí a za tuto akci opravdu palec nahoru. Další navštívenou obcí byl Pustějov, kde jsme se při minulé návštěvě setkali pouze s panem místostarostou, takže se starostou obce to byla tentokráte premiéra. Probrali jsme řadu témat, které nejen obec, ale i zastupitele samosprávy v současnosti trápí. Zbytečná byrokracie při kotlíkových dotacích, mnohdy přílišná administrativa, omezená rozhodovací pravomoc obce např. při zaměstnávání u VPN. Při diskuzi ohledně životního prostředí jsme kromě problémů s kanalizací a čištěním odpadních vod, znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť narazili i na problém přemnožení bobrů na řece Odře, které v důsledku zvýšeného počtu bobřích hrází  zapříčiňuje vylévaní řeky Odry z břehů a zaplavování okolních polí. S paní starostkou obce Kunín jsme diskutovali ohledně připravovaného obchvatu obce, který se v současnosti připravuje a který dozajista uleví obci od zátěže zejména těžké kamionové přepravy. Byli jsme požádáni o zjištění předběžného harmonogramu realizace, což rádi v součinnosti s ŘSD uděláme.  Paní starostka projevila seznámit se s Národním investičním plánem, který ji milerádi zašleme k bližšímu prostudování.

Osobní

To byl rok 2019

Vážení přátelé,

Rok 2019 utekl jako voda a stojíme na prahu roku 2020, takže mi dovolte krátkou rekapitulaci mé poslanecké práce za uplynulý rok.

V Poslanecké sněmovně jsem byl v roce 2019 spolupředkladatelem 7 návrhů zákonů a 2 pozměňovacích návrhů k předloženým návrhům zákonů. Byl jsem sněmovním zpravodajem  8 poslaneckých a vládních návrhů zákonů a mohu se pochlubit jednou z nejlepších  docházek v rámci klubu, neboť přítomen hlasování jsem byl v 99,1%

Nadále aktivně pracuji jako člen Ústavně právního výboru a výboru zahraničního. Jako předseda podvýboru pro vnější ekonomické vztahy se zaměřuji na problematiku spolupráce ekonomické diplomacie a zahraničně-obchodních agentur.

Všichni, kteří sledujete mé webové stránky, jste určitě zjistili, že velký důraz a značnou část poslanecké práce věnuji regionu Novojičínska. Spolupráci poslance se zástupci samospráv na všech úrovních považuji za nedílnou součást práce poslance. Ne jinak tomu bylo i v roce 2019, kdy jsem v rámci poslaneckých týdnů navštívil 19 obcí  abych si  mohl pohovořit s jednotlivými starosty o tom, co je momentálně nejvíce trápí a s čím bych jim mohl pomoci při řešení jejich problémů. Zástupce obcí při svých návštěvách rovněž informuji o aktuálním dění v Poslanecké sněmovně jakož i o připravovaných zákonech, které se bezprostředně dotýkají, nebo budou dotýkat jejich práce. Ze vzájemných diskuzích často vyplynuly poznatky, které jsem potom následně uplatnil v práci ve Sněmovně, třeba formou pozměňovacích návrhů do některých zákonů. Je nezbytně nutné, aby tato zpětná vazba fungovala, protože ne vždy, byť v dobré víře navržený a schválený zákon, je přínosem pro práci starostů měst a obcí.

Z výše uvedených důvodů jsem pro starosty měst a obcí uspořádal v Novém Jičíně dvě konference. První konference se týkala problematiky nově zřízené Národní sportovní agentury, kde její předseda poslanec Milan Hnilička seznámil přítomné s náplní činnosti vzniklé agentury a dále s novým systémem financování sportu.

 

Druhá konference byla zaměřena na problematiku tzv. šmejdů a jejich obchodních praktik. Zde jako hlavní host vystoupil náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc, který zúčastněné seznámil s legislativními novinkami a úpravami, které MSP chystá směrem k této problematice. Společně s náměstkem ministra jsem rovněž navštívil Mediační a probační službu pro MSK v Ostravě, kde jsem se podrobně seznámil s obsahem a náplní této důležité a přínosné práce.

Obě konference zaznamenaly velký zájem a účast ze stran starostů obcí a měst, takže stejným směrem budu pokračovat i v roce 2020.

Značnou iniciativu vyvíjím spolu s kolegy poslanci ze Zlínského a Olomouckého kraje v oblasti dopravy a to zejména v otázce tzv.  Palačovské spojky, která by značným způsobem ulehčila přilehlým obcím od těžké kamionové přepravy, kterou jsou nyní zatěžovány.

Kromě již zmíněných obcí jsem navštívil v průběhu roku 2019 i několik firem, které působí v regionu a mají značný vliv na jeho život zejména z pohledu zaměstnanosti. Jednou z takových firem byl například Varroc Lighting  System,  který jsem navštívil spolu s premiérem ČR Andrejem Babišem u příležitosti otevření nové provozní haly, a dále to byla i má osobní návštěva, při které jsem se detailně seznámil se strukturou a provozem celé firmy. Samozřejmě nesmím opomenout i návštěvu firmy Tonak, ve které jsem pracoval podstatnou část svého profesního života, kde jsem doprovázel ministryni financí a místopředsedkyni vlády paní Alenu Schillerovou.

Část své práce zaměřuji  na mladé lidi, kterým se snažím ukázat práci politika i z jiného pohledu než většinou vnímají. V rámci svého projektu „Nejsme od Vás daleko“ seznamuji formou  besed mladé lidi s každodenní prací politika jak v Poslanecké sněmovně,  tak i regionu. Osobně si myslím, že mladým lidem je nutno ukázat, že i politik je normální člověk se svými každodenními problémy a starostmi a nikoliv nějaký odlidštěný tvor, kterého znají pouze z televizních obrazovek.

Mladé lidi je nutno zapojit do politiky zejména na komunální úrovni tak, aby se zajímali co se děje v jejich městě, měli možnost ovlivnit činnost samosprávy, přišli s dobrými nápady jak zlepšit a zpříjemnit život v jejich městě nebo obci. To je jedna z možných forem jak zabránit odchodu mladých lidí z regionu. V rámci projektu „ Nový  Jičín 2020“ jsme spolu se starostou Měú Nový Jičín oslovili studenty SOŠ EDUCA v Novém Jičíně, kteří nám ve svých projektech představili jak by si představovali své město v roce 2029. Vítězný projekt byl oceněn návštěvou studentů v Poslanecké sněmovně. S tímto projektem následně oslovíme i další školy v rámci Nového Jičína  a ostatních měst regionu.

Závěrem bych se rád zmínil i o své charitativní činnosti,  do které se pravidelně zapojuji v rámci spolupráce s Fondem opuštěných a postižených dětí a s místní organizací Svazu tělesně postižených v Novém Jičíně.

Stojí přede mnou rok 2020. Rok nových výzev, příležitostí a samozřejmě rok plný práce, o které Vás jako vždy budu pravidelně informovat  na svých stránkách. Vám všem, kteří mi fandíte a držíte palce v mé práci. Děkuji a slibuji, že udělám vše proto, abych Vás nezklamal.

Region

Probační a mediační služby

Byť jsem se s pojmem probační a mediační služba často setkával, tak po pravdě řečeno jsem neměl úplně ucelený a detailní přehled, co tyto služby nabízí a poskytují.

Proto jsem přivítal možnost navštívit spolu s náměstkem ministryně spravedlnosti Jeronýmem Tejcem PMS v Ostravě. Zde za účasti pracovníků PMS, soudců, státního zástupce, policie a vězeňské služby proběhla široká diskuze na  téma PMS její současné postavení a koncepční rozvoj do roku 2025.

Z proběhnuvší debaty, kde mi byly postupně představeny jednotlivé formy PMS – mediace, probační dohled, parole, tresty domácího vězení, tresty obecně prospěšných prací a elektronický náramkový monitoring zcela jasně vyplývá, že PMS, které zajišťují výkon alternativních trestů a opatření jsou nedílnou součástí systému trestní spravedlnosti ve všech vyspělých zemích světa, včetně ČR.

Integrace pachatele a jeho odklonění od kriminální kariéry, participace poškozeného, zvýšení bezpečnosti a ochrana společnosti jsou prioritní cíle, které má PMS naplňuje.

Ještě jednou děkuji všem uvedeným zástupcům PMS za jejich prezentaci a milé přivítání.  Rád se s nimi v budoucnosti opět sejdu a určitě jim v rámci mých možností pomohu při jejich nelehké, ale zodpovědné a společensky prospěšné práci.

Region

Praktiky „šmejdů“

Pasti na seniory, aneb šmejdi stále při chuti

V návaznosti  na již proběhnuvší Mezinárodní den seniorů je stále nutné si připomínat  s jakými nástrahami se v dnešní době starší lidé setkávají.  Senioři, důvěřiví starší lidé představují velkou skupinu lidí, na kterou se zaměřují mnozí neseriózní obchodníci s jejich rozsáhlou škálou nekalých praktik. Senioři jsou pro tyto školené „obchodníky“ velmi snadným cílem, protože ve většině případů podlehnou nátlakovému způsobu jednání těchto lidí a neumí jejich nabídky odmítnout. Přitom stačí jediné kouzelné slůvko „ne“, které seniory do budoucna ochrání před obrovskými problémy.

Nabídky nejrůznějšího zboží po telefonu, předváděcí akce, pouliční a podomní prodej, nabídky nových smluv na energie či finanční produkty, reverzní hypotéky jsou jen částí z celé škály praktik, které tito obchodníci uplatňují na seniory. I když už v dnešní době existuje obrana ve formě odstoupení od smlouvy, stále je jednoznačně nejúčinnější nabídky takovýchto produktů odmítnout.

O tomto, ale i o řadě dalších věcí jsme hovořili na semináři, který jsem dne 11. 11. pořádal v Novém Jičíně a jehož se zúčastnila více než třicítka starostů měst a obcí z regionu Novojičínska.  Bylo mi ctí, že na tento seminář přijal pozvání a zúčastnil se ho i náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc.  Pan náměstek nás obeznámil s novelizacemi Občanského zákoníku, které Ministerstvo spravedlnosti připravuje v souvislosti s touto problematikou nekalých obchodních praktik.

I když vím, že často jsou „šmejdské praktiky“ vždy o krok napřed před legislativou, je nutné udělat vše proto, aby byli senioři v co nejvyšší míře ochráněni před  těmito obchodníky. Nejlepší cestou  je neustálá osvěta mezi seniory, protože jedině tak mohou oni sami sebe ochránit před značnými problémy. Budu rád,  jestli se i mi podařilo uspořádáním tohoto semináře vnést kousek osvěty mezi naše seniory.

Region

Od obcí až po nadnárodní firmu

Další poslanecký týden, který jsem věnoval práci v regionu je za mnou.  Z mnoha schůzek, které jsem v jeho průběhu absolvoval, patřily mezi nejzajímavější schůzky se starostkou městyse Spálov paní Sucháčkovou a s dlouholetým starostou obce Životice u Nového Jičína panem Hasalíkem.

S paní starostkou Spálova jsem probral celkovou situaci v obci. Osobně mne velmi zaujala informace, že na zdejší základní škole byla zavedena i netradiční forma výuky Montessori, která  přilákala velký počet zájemců i z přilehlých obcí a měst, takže stávající kapacita školy se stává nedostačující. Paní starostka mne seznámila s projektem přístavby ZŠ, který bude  podávat v rámci dotačního titulu  v rámci MMR. Určitě rád pomohu.

Rovněž s panem starostou Hasalíkem jsme probrali stávající situaci v obci, jakož i problémy, které je v současnosti nejvíce trápí. Pan starosta je ve funkci již sedmé volební období a pod jeho vedením obec opravdu vzkvétá. V roce 2009 byla obec zasažena devastující záplavou  a je opravdu obdivuhodné v jak krásné podobě se obec nachází dnes.

V rámci své regionální práce se nesetkávám pouze se starosty, ale rovněž navštěvuji firmy, které významnou měrou, zejména z pohledu zaměstnanosti,  ovlivňují život novojičínského regionu.

Mezi takové to firmy patří i nadnárodní firma Varroc Lightining Systems, která je největším regionálním zaměstnavatelem.  Varroc  Lightning Systems se zabývá vývojem a výrobou světel a osvětlovacích prvků pro automobilový průmysl. Senior Vice President Todd C. Morgan a finanční ředitel pro Evropu Michal Stanislav mne při své prezentaci seznámili s historií vzniku firmy, stávájícím postavením firmy na světových trzích, ekonomickými výsledky,  jakož i vizí a strategií pro další období.  Probrali jsme i situaci kolem brexitu a ochlazování německého  trhu s automobily  s možnými dopady na zaměstnanost ve firmě.

Závěrem návštěvy jsem měl možnost se seznámit s částí výrobního procesu, který je vybaven těmi nejmodernějšími technologiemi. Lze konstatovat, že v této firmě byl odveden skutečný kus skvělé, profesionální práce.